Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

09-300 Żuromin, ul. Olszewska 9/11

tel./fax (023) 657-21-01

e-mail ppp.zuromin@wp.pl

sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dyrektor: Agnieszka Jabłońska-Witak

Kadra pedagogiczna:

mgr Grabowska Marzena - psycholog

mgr Jabłońska-Witak Agnieszka - psycholog

mgr Sadowska Hanna - pedagog

mgr Stankowska Monika - pedagog (wczesne wspomaganie)

mgr Wiśniewska Małgorzata –logopeda, pedagog

mgr Żbikowska Marianna - logopeda

mgr Hanna Lemańska - pedagog

Administracja:

P. Agnieszka Brzostek – specjalista

mgr Magdalena Maruszewska- główna księgowa

Informacja o zmianie siedziby

Od 2 marca 2009r. placówka działa pod nowym adresem na ulicy Olszewskiej. Mapka wskazująca dojazd ze starej lokalizacji (ul. Lidzbarska) do nowej lokalizacji (ul. Olszewska) znajduje się pod tym adresem.

 


WIZJA PORADNI

„Wizją poradni jest interdyscyplinarne i wielokierunkowe działanie placówki, mające na celu zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w duchu poszanowania każdego klienta, życzliwości i wrażliwości
na jego potrzeby.”

MISJA PORADNI

„Misją poradni jest udzielnie dzieciom i młodzieży wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogiczno - logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom wsparcia związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży”.

Koncepcja Poradni w załączeniu

 


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żurominie została powołana do działania z dniem 1 stycznia 1972 roku, jako placówka oświatowa. Zmieniła się nazwa i podporządkowanie administracyjne, ale podstawowe cele działalności placówki pozostają takie same.

Aktualnie poradnia mieści się przy ul. Olszewskiej 9/11 (na piętrze budynku, wejście od tyłu obiektu). Poradnia w lutym 2009r. została przeniesiona z budynku Starostwa Powiatowego - z internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

Historia Poradni P-P w załączniku na dole strony.

Podstawowym celem poradni jest pomoc dzieciom od urodzenia do ukończenia edukacji, ich rodzicom, nauczycielom w pokonywaniu problemów związanych z nauką, wychowaniem i trudnymi sytuacjami rodzinnymi. Głównymi formami działalności placówki jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, terapia, profilaktyka i psychoedukacja. Służymy pomocą 57 placówkom oświatowym z terenu Powiatu Żuromińskiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), które korzystają z naszych usług.
Ważnym aspektem działalności jest praca na rzecz dzieci specjalnej troski i ich rodzin. Corocznie pomocą psychologiczno - pedagogiczną obejmujemy również młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, stojącą przed decyzją wyboru dalszej drogi zawodowej.
W poradni pracują specjaliści, którzy wiedzą i umiejętnościami służą wszechstronnemu rozpoznaniu sytuacji problemowej i udzielaniu fachowej pomocy. Kadra poradni jest siedmioosobowa i składa się z logopedy, dwóch psychologów i czterech pedagogów.

Uznaliśmy, że w codziennej pracy powinna cechować nas otwartość. empatia, życzliwość i kompetencja wobec odbiorców naszych działań. Tworzymy atmosferę prawdziwego partnerstwa z rodzicami i nauczycielami poprzez propagowanie i pielęgnowanie prawidłowych relacji. Dbamy o zdrowie psychiczne naszych pacjentów, za szczególnie ważne uważamy przestrzeganie zasad etyki zawodowej, praw dziecka i wartości prorodzinnych. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zajmuje się:

I. Diagnozą:
- psychologiczną
- pedagogiczną
- logopedyczną

II. Profilaktyką:
a) prowadzenie zajęć na terenie szkół, m.in.:
- zajęcia integracyjno-adaptacyjne
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
- zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu
- na temat asertywności
- na temat agresji
- inne
b) wygłaszanie pogadanek, prelekcji dla uczniów, rodziców, nauczycieli
c) prowadzenie zajęć warsztatowych
d) udzielanie indywidualnych porad, wskazówek, informacji dla zgłaszających się klientów poradni
e) udział w radach pedagogicznych poszczególnych szkół

III. Terapią:
- zaburzeń mowy
- zaburzeń emocjonalnych (m.in. nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie, 
   trudności w koncentracji uwagi)
- zaburzeń zachowania
- zaburzeń lękowych
- moczenia nocnego
- autyzmu 
- trudności szkolnych (w tym dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii)

IV. Współpracą z różnymi instytucjami między innymi:
- specjalistycznymi placówkami zajmującymi się uzależnieniami: 
  (narkotyki, alkohol, nikotyna itp.)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- Komendą Powiatowej Policji

PORADNIA WYDAJE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

                                                  wnioski do pobrania na dole strony

Orzeczenia o potrzebie:
- kształcenia specjalnego dla osób z różnorodną niepełnosprawnością
- nauczania indywidualnego

-   indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

- zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Opinie o:
- o wczesnym wspomaganiu
- przyspieszeniu i odroczeniu obowiązku szkolnego,
- pozostawieniu ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
- dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 
  (w tym także opinie dotyczące dysleksji)
- objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboko dysleksją rozwojową z nauki drugiego
   języka
- przyjęciu ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do zawodu
- przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponad gimnazjalnej kandydatów z problemami 
   zdrowotnymi
- inne

 Działania placówki obejmują:  

  • 6 przedszkoli – 546 dzieci
  • 29 szkół podstawowych - 4742 uczniów
  • 11 gimnazjów - 673 uczniów
  • 4 szkoły ponadgimnazjalne – 3 981 uczniów
  • Zespół Szkół Specjalnych – 81 uczniów

Poradnia obejmuje swoim działaniem Powiat Żuromiński:

  • Miasto i Gmina Żuromin
  • Miasto i Gmina Bieżuń
  • Gminy Kuczbork, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo

 

 

Załączniki

opinia_nauczyciela_-_wzor.doc

Data: 2015-11-04 12:18:14 Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

Historia_Poradni_P-P.doc

Data: 2015-11-04 12:18:14 Rozmiar: 5.97M Format: .doc Pobierz

GRUPA_WSPARCIA__DlA_RODZICOW_DZIECI_Z_DYSlEKSJA.docx

Data: 2015-11-04 12:18:14 Rozmiar: 11.38k Format: .docx Pobierz

KONCEPCJA_PRACY.doc

Data: 2015-11-04 12:18:14 Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

wniosek_o_wydanie_orzeczenia_-_zajecia_rewalidacyjno-_wychowawcze.doc

Data: 2015-11-04 12:18:14 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania w formie zapytania o cenę na realizację zadana pn. "Dostawa i montaż platformy dźwigowej przyschodowej przystosowanej do transportu osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie? dostępne jest w plikach do pobrania pod nazwą "OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ PPP Żuromin

Data: 2015-11-04 12:18:14 Rozmiar: 60.58k Format: .pdf Pobierz

Wykaz_opinii_wydawanych_przez_publiczne_poradnie_psychologiczno-pedagogiczne.pdf

Data: 2015-11-04 12:18:14 Rozmiar: 25.58k Format: .pdf Pobierz

zaswiadczenie_lekarskie.doc

Data: 2015-11-04 12:18:50 Rozmiar: 118.5k Format: .doc Pobierz

Zgłoszenie.doc

Data: 2015-11-04 12:18:50 Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia.doc

Data: 2015-11-04 12:18:50 Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

wniosek_o_przyjecie_na_zajecia_terapeutyczne.doc

Data: 2015-11-04 12:18:50 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

Wniosek dla rodzica o wydanie opinii.doc

Data: 2015-11-04 12:18:50 Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wydanie informacji.doc

Data: 2015-11-04 12:18:50 Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 4773
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Witak
Czas wytworzenia: 2012-03-16 08:52:42
Czas publikacji: 2015-11-04 12:18:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak