Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żurominie 

 
 

Nazwa Zespołu: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żurominie

 

Podstawa prawna działania Zespołu

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
  2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

 

 1. I.                Kontakt

 

Adres siedziby Zespołu: ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

 

 • numery telefonów: 23 6572202 wew.323
 • numery faksów: 23 6572202
 • e-mail: pzon-zuromin@wp.pl 

 

Godziny przyjmowania Interesantów:

 

 • Poniedziałek: 9:00-15:00
 • Wtorek: 9:00-15:00
 • Środa: 9:00-15:00
 • Czwartek: 9:00-15:00
 • Piątek: 9:00-13:00

 

 1. II.              Obszar działania Zespołu:

Nazwa powiatu - żuromiński

 

III.            Kadra

1. Przewodnicząca Powiatowego Zespołu: Agnieszka Durzyńska

2. Sekretarz Zespołu: Joanna Rakoczy

3.Pracownik administracyjno-biurowy: Joanna Rynkowska

 1. IV.            Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Druki do pobrania

 • Druki dla osób do 16 roku życia:
 • Druki dla osoby powyżej 16 roku życia

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj. Druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/  lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/ 

Przyjmowanie spraw


Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żurominie rozpatruje wnioski mieszkańców miasta Żuromin, oraz gmin: Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo

 


I. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:

 • 1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu – ważne 30 dni od daty wystawienia!!!
 • 2) dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:
  • a) kartoteki z poradni prowadzących
  • b) dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
  • c) aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
  • d) opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji
  • e) inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony.
 • 3) kserokopię orzeczenia wydanego przez:
  • a) inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • b) ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada.
 • 7) zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego z szczegółowym opisem stanu ogólnego/miejscowego wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nierokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego)!!!
 • 8) oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,
 • 9) oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę ośrodkowi pomocy społecznej na dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

 

II. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:

 • - dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku!!!


Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zaiteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żurominie rozpatruje również wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Zespołu. Do wniosku dołącza się:

 • 1) kopię orzeczenia,
 • 2) kopię dowodu osobistego,
 • 3) jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Pobieranie wniosków

 

Szanowni Państwo


W związku z nowelizacją z dnia 23 grudnia 2009 r. rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.


Uwaga!  
Osoby posiadające orzeczenie ważne do 31 lipca 2012r. ponowny wniosek mogą złożyć dopiero po 2 lipca 2012r. Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328 z późn.zm.)

 

Odwołania

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z art. 127 kpa od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. (Dz.U. Nr139, poz. 1328 z późn.zm.) osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żurominie jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, czyli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Mazowickim (WZON).

 

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji i jest własnoręcznie podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Warto jednak pamiętać, iż wskazanie treści orzeczenia od której strona się odwołuje, pozwoli na dogłębne ustosunkowanie się do zasadniczej kwestii decyzji.

Wskazane jest aby odwołanie zawierało:

 

 • 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane,
  2) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  3) oznaczenie rodzaju pisma;
  4) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia;
  5) określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  6) wymienienie załączników.

 


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie do 7 dni. Jeżeli uzna, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeżeli jednak PZON nie wyda nowej decyzji, zobowiązany jest wówczas przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (WZON) w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 

Organ odwoławczy (WZON) wydaje decyzję, w której:

 

 

 • 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
  3) umarza postępowanie odwoławcze.

 

Strona, której decyzja wydana przez WZON po rozpatrzeniu odwołania nadal nie jest usatysfakcjonowana, może złożyć odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia przez WZON. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który orzeczenie wydał, tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jeżeli Wojewódzki Zespół uzna, ze odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Jeżeli podtrzyma decyzję, wówczas odwołanie przekazywane jest wraz z aktami sprawy do Sądu.

 

Po zamknięciu rozprawy Sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczywisty istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu.

 

Warto również zauważyć, iż Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, które nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.

 

Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej możliwe jest odroczenie ogłoszenia wyroku na czas do dwóch tygodni. Ogłoszenie wyroku dokonuje się prze odczytanie sentencji.

 

Uzasadnienie sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Jeżeli żądanie jest spóźnione Sąd je odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Uzasadnienie wyroku sporządza się terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

 

Ponadto strona ma prawo w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli Sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu (art. 351 kpc).

 

 

UWAGA: należy pamiętać, że wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji!!

Pamiętajmy, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

 

Załączniki

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Data: 2015-08-18 08:10:55 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Data: 2015-08-18 08:12:08 Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_wskazaniach_do_ulg_i_uprawnien.doc

Data: 2016-10-12 15:04:16 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - osoba powyżej 16 roku życia

Data: 2016-10-12 15:04:55 Rozmiar: 76k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoba przed 16 rokiem życia

Data: 2016-10-12 15:06:01 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.pdf

Data: 2017-11-22 13:41:20 Rozmiar: 356.98k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej.xls

Data: 2017-11-22 13:41:20 Rozmiar: 53k Format: .xls Pobierz

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU POBYTU STAŁEGO.docx

Data: 2019-02-14 08:05:54 Rozmiar: 22.08k Format: .docx Pobierz

Klauzula Informacyjna dla osób orzekanych w PZON Żuromin.doc

Data: 2019-02-14 08:05:54 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 8325
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Durzyńska
Czas wytworzenia: 2012-10-01 14:58:13
Czas publikacji: 2019-02-14 08:05:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak