Porządek obrad sesji Rady Powiatu w roku 2006 

 
 
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2006r. godz. 10.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy SPZZOZ w Żurominie .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dotyczących Zakładu Opiekuńczo Leczniczego .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 8. Przyjęcie informacji z realizacji planu rzeczowo – finansowego za III kwartały 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2006r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 r.
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych .
 15. Wolne wnioski.
 
 

Liczba odwiedzin : 694
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 12:51:30
Czas publikacji: 2012-03-16 12:51:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak