Informacje o Zarządzie 

 

Zarząd Powiatu Jest organem wykonawczym powiatu. Działalność zarządu powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania zarządu powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na posiedzenia, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń zarządu. Zasady udostępniania ww. dokumentów określa § 111 i § 112 statutu.

W skład Zarządu Powiatu Żuromińskiego III Kadencji wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.

W ramach funkcji wykonawczej zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu zgodnie z określonymi w tych uchwałach kierunkami, zasadami i trybem działania oraz realizuje zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,

  • wykonywanie uchwał rady,

  • gospodarowanie mieniem powiatu,

  • wykonywanie budżetu powiatu,

  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Sprawy należące do kompetencji zarządu, są podejmowane w formie uchwał.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład zarzdu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu - § 107 ust. 1.

Uchwały zarządu powiatu podejmowane są zgodnie z § 109 statutu.

Tryb pracy zarządu powiatu oraz organizację wewnętrzną określa rodział VIII statutu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu - § 103 ust. 4 statutu .

 
 

Liczba odwiedzin : 2253
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 12:55:00
Czas publikacji: 2012-03-16 12:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak