Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 

 
 


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania ,niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej , wizualnej lub audiowizualnej) , w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Żuromińskiego - www.bip.zuromin-powiat.pl ,

- udostępniona na stronie internetowej powiatu  www.zuromin-powiat.pl  , 

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnianej w BIP:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Powiatu Żuromińskiego  nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,            

- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,            

-  informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Starostwo Powiatowe w Żurominie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Starostwo Powiatowe w Żurominie  zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego  wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

- informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żuromińskiego ,

- informacja została udostępniona w inny sposób  i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

-  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu papierowego na adres :Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin lub w formie dokumentu elektronicznego e-mail: poczta@zuromin-powiat.pl .Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia ,w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Starostwo Powiatowe w Żurominie  , po rozpatrzeniu wniosku:

- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez  określania warunków ponownego wykorzystywania;

- informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania  informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostwo Powiatowe w Żurominie o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania  jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, starosta rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym urzędu.   W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku urząd:

- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

- informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób  wskazany we wniosku;

- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji   sektora publicznego;

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Żurominie  o przyjęciu oferty.

Starostwo Powiatowe w Żurominie  może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;                              

- koszty elektronicznych nośników danych;                                                                                          

- koszty pracy dodatkowej;                                                                                                                        

- koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Starostwo Powiatowe w Żurominie  nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób;

- szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

Środki prawne, przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23).                                                                                                                                                    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Ograniczenia

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 

Liczba odwiedzin : 1384
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-06-28 10:41:49
Czas publikacji: 2016-08-01 12:14:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak