Informacje o Radzie Powiatu 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego - Pan Mirosław Różański

 - przyjmuje interesantów w sprawach różnych w tym w sprawie skarg,  wniosków i petycji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (II piętro) we wtorki w godz. 16.00-17.00 po telefonicznym uzgodnieniu spotkania w Biurze Rady. Proszę dzwonić pod numer (23) 657-47-00 wew. 39.

Zapytania, uwagi, propozycje można kierować na adres email przewodniczacy.rady@zuromin-powiat.plWiceprzewodniczący Pady Powiatu Żuromińskiego - Pan Janusz Welenc
 - przyjmuje interesantów w sprawach różnych w tym w sprawie skarg, wniosków i petycji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (II piętro),w czwartki w godz. 11.00 - 12.00 po telefonicznym uzgodnieniu spotkania w Biurze Rady.
Proszę dzwonić pod numer (23) 657-47-00 wew. 39.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego - Pan Tomasz Makuszewski
 - przyjmuje interesantów w sprawach różnych w tym w sprawie skarg,  wniosków i petycji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (II piętro) w środę w godz. 13.00 - 14.00 po telefonicznym uzgodnieniu spotkania w Biurze Rady.
Proszę dzwonić pod numer (23) 657-47-00 wew. 39.


Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Działalność rady powiatu jest jawna. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu jest podawana do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terytorium powiatu. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania rady powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady powiatu i komisji rady powiatu. Zasady udostępniania ww. dokumentów określa §112 statutu.

Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Pierwsza kadencja rozpoczęła się dnia 11 października 1998r. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa ustawa z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.).

W skład Rady Powiatu Żuromińskiego wchodzi 17 radnych.

Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum, którego zasady i tryb przeprowadzania określa ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000r., Nr 88, poz. 985 ze zm.)

W ramach funkcji stanowiącej rada powiatu uchwala akty prawa miejscowego oraz podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jej właściwości.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy;

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

 • wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu,

 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

 • uchwalanie budżetu powiatu,

 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat 
  w granicach określonych ustawami,

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  - zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 
  wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, 
  o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania 
  nabywania i wykupu,
  - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów 
  krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz 
  maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez 
  zarząd w roku budżetowym,
  - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów 
  o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie
  przez radę,
  - tworzenie i przystępowanie do związków, stowarzyszeń, fundacji 
  i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
  - tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania 
  i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia
  wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów 
  i akcji,
  - współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest 
  to z koniecznością wydzielenia majątku,
  - tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych 
  oraz wyposażania ich w majątek

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.),

 • określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

 • uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

 • uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Uchwały rady powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki (  § 49 , §50 statutu ) a w uzasadnionych przypadkach w głosowaniu tajnym, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych - § 51 statutu.

Rada powiatu wybiera ze swojego grona jednego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie może być członkiem zarządu.

Zadaniem przewodniczącego jest :

- zwoływanie sesji rady ,

- przewodniczenie obradom , w tym m. innymi zarządzanie i prowadzenie głosowania nad projektami uchwał ,

- podpisywanie uchwał rady , protokołu z sesji ,

czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu ,

- reprezentowanie rady na zewnątrz .

Zadaniem wiceprzewodniczącego jest współpraca z innymi organami samorządów terytorialnych, organizacjami społecznymi, politycznymi i fundacjami, współpraca z zarządem powiatu oraz wykonywanie zadań przewodniczącego rady, w przypadku jego nieobecności.

Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał - § 22 statutu . 

W ramach funkcji kontrolnej rada powiatu kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Kontrola ta jest wykonywana za pośrednictwem komisji rewizyjnej.

Radny jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Utrzymuje on stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia.

Radny jest obowiązany brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. Radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez radę powiatu.

 
 

Załączniki

Spis podjętych Uchwał i posiedzeń w 2012 roku.

Data: 2015-11-13 12:45:00 Rozmiar: 16.71k Format: .pdf Pobierz

Spis podjętych Uchwał i posiedzeń w 2013 roku.

Data: 2015-11-13 12:45:00 Rozmiar: 16.52k Format: .pdf Pobierz

Spis podjętych Uchwał i posiedzeń w 2014 roku.

Data: 2015-11-13 12:45:00 Rozmiar: 125.84k Format: .pdf Pobierz

Spis podjętych Uchwał i posiedzeń w 2015 roku.

Data: 2016-01-07 11:57:38 Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

Spis podjętych Uchwał i posiedzeń w 2016 roku.

Data: 2017-01-23 10:44:39 Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Spis podjętych Uchwał i posiedzeń w 2017 roku.

Data: 2018-01-05 08:39:13 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie Rady Powiatu Żuromińskiego.

Data: 2018-11-19 14:38:06 Rozmiar: 493.93k Format: .pdf Pobierz

Spis podjętych Uchwał i posiedzeń w 2018 roku.

Data: 2019-01-04 12:59:32 Rozmiar: 286.23k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 4278
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-15 10:53:33
Czas publikacji: 2019-01-04 12:59:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak