Elektroniczna Skrzynka Podawcza  

 

 

O elektronicznej skrzynce podawczej

W celu skorzystania z usług urzędu Starostwa Powiatowego w Żurominie drogą elektroniczną, konieczne jest użycie tzw. elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) urzędu oraz własnego bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Każdy urząd musi posiadać co najmniej jedną elektroniczną skrzynkę podawczą. Obowiązek jej posiadania przez urząd jest uregulowany w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 


 

Definicje

elektroniczna skrzynka podawcza - dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego (art. 3 ust. 17 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

 

bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,

(art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym)

 

dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych (art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Dokumentami takimi są także dokumenty wygenerowane przez formularze elektroniczne

 

formularz elektroniczny - graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez odpowiednie oprogramowanie służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego (§2 ust. 3 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych)


 

Cechy elektronicznej skrzynki podawczej

Elektroniczna skrzynka podawcza jest skrzynką bardzo podobną do skrzynki email, jednakże posiada ona pewne cechy, których poczta email nie posiada, a które to cechy są wymagane przez polskie prawo:

 • posiada ona możliwość automatycznego generowania potwierdzenia dostarczenia, w odpowiedzi na przesłany do niej dokument elektroniczny. Potwierdzenie takie określane w prawie jako urzędowe poświadczenie odbioru (art. 3 ust. 20 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) jest gwarancją dla mieszkańca, iż dokument elektroniczny został dostarczony do urzędu. Potwierdzenie jest podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym urzędu, który można zweryfikować samodzielnie przez Internet. Jest ono generowane natychmiast przez elektroniczną skrzynkę podawczą po przesłaniu do niej dokumentu elektronicznego.
 • umożliwia weryfikację tożsamości nadawcy dokumentu elektronicznego oraz umożliwia sprawdzanie autentyczności dokumentu elektronicznego. Każdy dokument elektroniczny przekazywany do urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą musi zostać podpisany elektronicznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Rozwiązanie to gwarantuje, iż dokument jest prawdziwy i że osoba, która wysłała dokument elektroniczny rzeczywiście istnieje i jest możliwe sprawdzenie jej tożsamości (imię, nazwisko, PESEL).

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej urzędu niezbędne jest posiadanie konta w systemie informatycznym prowadzonym przez urząd, które umożliwia składanie dokumentów elektronicznych do skrzynki. Urząd umożliwia nieodpłatne założenie takiego konta do którego dostęp uzyskuje się podając ustalony przez siebie identyfikator (login) i hasło.


 

Elektroniczne skrzynki podawcze Starostwa Powiatowego w Żurominie

Urząd Starostwa Powiatowego w Żurominie posiada dwie elektroniczne skrzynki podawcze:

 1. na ogólnopolskiej platformie ePUAP (adres www.epuap.gov.pl )
 2. na własnej platformie E-urząd Starostwa Powiatowego w Żurominie (adres cu-spzuromin.madkom.pl)

Na obu podanych stronach możliwe jest założenie konta w celu dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej. Konto założone na platformie ePUAP umożliwia skorzystanie z dwóch ww. skrzynek, natomiast konto założone na platformie E-Urząd Starostwa Powiatowego w Żurominie umożliwia skorzystanie tylko z elektronicznej skrzynki podawczej na tej platformie.

Wyżej wymienione skrzynki różnią się ilością powiązanych z nimi formularzy elektronicznych, za pomocą których można skorzystać z usług oferowanych przez urząd. Po kliknięciu na ww. odnośniki zaprezentowany zostanie wykaz usług jakie są możliwe do załatwienia w urzędzie poprzez daną elektroniczną skrzynkę podawczą.


Bezpieczny podpis elektroniczny

W celu przesłania dokumentu elektronicznego (np. wygenerowanego po wypełnieniu jednego z oferowanych formularzy elektronicznych na ww. platformach) mieszkaniec musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Prawo polskie dopuszcza i określa obecnie dwa rodzaje takiego podpisu, które funkcjonują (z czego jeden wydawany bezpłatnie) i które mogą być wykorzystane do kontaktów z administracją publiczną:

 1. bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym - płatny
 2. bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym - bezpłatny

Pierwszy podpis jest oferowany wraz z kartą mikroprocesorową (wyglądającą jak tzw. chipowa karta do bankomatu bądź jak karta SIM do telefonu komórkowego) przez podmioty komercyjne działające na rynku polskim i może zostać zakupiony w jednym z punktów sprzedaży, bądź na stronach internetowych prowadzonych przez wspomniane podmioty. Koszt takiego podpisu to wydatek minimum 150-160 zł rocznie (bez uwzględnienia kosztu urządzenia do obsługi karty mikroprocesorowej).

Drugi podpis oferowany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które udostępnia możliwość uzyskania tzw. profilu zaufanego poprzez elektroniczne złożenie wniosku o jego wydanie. Wszelkie informacje o tym jak otrzymać taki profil znajdują się pod adresem http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/414/1716/Profil_zaufany.html

 


 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
 4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.
 5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Kliknij w ten link aby przejść do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP 
(na stronie wybieramy link pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego)


Kliknij w ten link aby przejść do formularzy elektronicznych
i skrzynki podawczej na platformie E-urząd Starostwa Powiatowego w Żurominie

 

Liczba odwiedzin : 1617
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-23 08:06:30
Czas publikacji: 2012-03-23 08:06:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak