REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO w Żurominie  

 
  

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem, określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Żurominie.
 2. Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

1) Radzie powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Żuromińskiego,

2) Zarządzie powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Żuromińskiego,

3) Starostwie powiatowym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Żurominie.

§2

Starostwo Powiatowe działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1592 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106 poz. 668 ze zm)),

3. Statutu powiatu,

4. Regulaminu organizacyjnego.

Rozdział II
Kierownictwo Starostwa

§3

Kierownictwo starostwa stanowią:

1. Starosta.

2. Wicestarosta.

3. Sekretarz.

4. Skarbnik.

5. Dyrektorzy wydziałów.

Starosta i Wicestarosta są to stanowiska z wyboru, Skarbnik- z powołania, Sekretarz oraz dyrektorzy wydziałów zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.

§ 4

1. Starostwo Powiatowe realizuje zadania:

a) własne powiatu określone ustawami, Statutem Powiatu, uchwałami Rady i zarządzeniami Starosty Żuromińskiego,

b) zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych oraz przyjęte od administracji rządowej lub samorządowej w drodze porozumienia.

2. Pracą Starostwa Powiatowego kieruje Starosta.

3.Starosta jest zwierzchnikiem pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb, inspekcji i straży.

4. Starosta kieruje wykonywaniem zadań obronnych na terenie powiatu, w tym

a) wykonuje zadania wynikające z funkcji szefa Obrony Cywilnej Powiatu

b) w czasie stanu klęski żywiołowej kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia .

5.Przy załatwianiu spraw w urzędzie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.Czynności biurowe, i kancelaryjne reguluje instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

§5

1. Wicestarosta zastępuje starostę w czasie jego nieobecności, lub gdy starosta nie może pełnić obowiązków służbowych. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje starosty w zakresie bieżącego funkcjonowania starostwa.

2. Wicestarosta z upoważnienia starosty sprawuje zwierzchnictwo nad kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych, zapewniając w tym przedmiocie kompleksowe rozwiązywanie problemów i realizację zadań.

§6

1. Sekretarz powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie starostwa, w szczególności:

1) zapewnia właściwe warunki działania starostwa,

2) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) czuwa nad terminowością załatwiania spraw,

4) nadzorowanie spraw w zakresie szkoleń, dokształcania pracowników,

5) przestrzeganie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków,

6) nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

7) koordynuje prace dotyczące przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,

8) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,

9) prawidłowe prowadzenie spraw socjalnych pracowników starostwa.

2. Sekretarz powiatu pełni funkcję dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru starostwa.

§7

1. Skarbnik powiatu zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową, dąży do pozyskiwania środków finansowych na rzecz powiatu, odpowiada za planowanie i realizację budżetu oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową powiatu.

2. Skarbnik, jako główny księgowy budżetu powiatu, odpowiada za:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

3. Skarbnik powiatu pełni funkcję dyrektora Wydziału Budżetowo-Finansowego starostwa.

§8

1. Dyrektorzy wydziałów kierują pracą poszczególnych wydziałów, zapewniają prawidłową i terminową realizację zadań oraz sprawne ich funkcjonowanie.

2. Do obowiązków dyrektora wydziału należy w szczególności:

1) rozstrzyganie spraw należących do kompetencji wydziału, ustalanie toku postępowania dla spraw trudnych i skomplikowanych,

2) wydawanie, z upoważnienia starosty, decyzji w sprawach z administracji publicznej,

3) zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją archiwalną.

4) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,

5) dbałość o powierzone wydziałowi pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe.

6) przyjmowanie interesantów w sprawach bieżących z zakresu działania kierowanego wydziału,

7) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy, efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz kształtowanie życzliwej atmosfery pracy,

8) bieżące przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

9) udostępnianie informacji publicznej zainteresowanym osobom z zakresu spraw merytorycznych wydziału,

3. Dyrektorowi wydziału, obok funkcji kierowniczych, przydzielane są zakresem czynności merytoryczne zadania do realizacji.  

4. Dyrektorowi wydziału przysługuje prawo zgłaszania wniosków do starosty w sprawach pracowniczych podległego mu zespołu.

5. Dyrektorzy podpisują pisma związane z zakresem działania Wydziału, nie zastrzeżone do podpisu Starosty lub Wicestarosty.

6. Dyrektorzy opracowują zakresy czynności dla podległych im pracowników wydziału.

7. Pracownicy Starostwa wykonują zadania zgodnie z zakresem czynności.

§ 9

Wicestarosta, sekretarz, skarbnik, radca prawny, dyrektorzy wydziałów oraz pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlegają bezpośrednio staroście, ponoszą odpowiedzialność przed starostą za realizację zadań i kompetencji w ramach udzielonych im upoważnień.

Rozdział III

Organizacja starostwa

§10

1. W skład starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy- oznaczone symbolami literowymi:

1) Wydział Organizacji i Nadzoru - O i N,

a) Dział Zamówień Publicznych

2) Wydział Budżetowo-Finansowy - B i F,

3) Wydział Rolnictwa i Środowiska - R i Ś,

4) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - G i GN,

a) Dział Ewidencji Gruntów i Budynków,

b) Dział Gospodarki Nieruchomościami

c) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

d) Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

5) Wydział Zdrowia i Edukacji - Z i E

a) Dział Promocji

6)Wydział Komunikacji i Transportu - K i T

7) Wydział Infrastruktury - I,

a) Referat Budownictwa

8) Referat Zarządzania Kryzysowego - RZK,

9) Zespół Radców Prawnych - ZRP,

10) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK,

11) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - PIN

2. Szczegółową strukturę organizacyjną określa załącznik nr 1 do regulaminu.

3.Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik nr 2 do regulaminu.

Rozdział IV
Zakresy działania wydziałów STAROSTWA

§11

Do wspólnych zadań wydziałów należy:

1. Realizacja zadań określonych w przepisach prawnych oraz uchwałach rady powiatu i zarządu powiatu a także zarządzeniami Starosty.

2. Opracowywanie propozycji do budżetu powiatu.

3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych starosty, projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady rady powiatu, jej komisji i zarządu powiatu.

4. Sporządzanie informacji o sposobie realizacji uchwał rady powiatu, wniosków komisji oraz uchwał i decyzji zarządu.

5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz wnioski komisji rady powiatu.

6. Realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz ochrony cywilnej na terenie powiatu.

7. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu.

8. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań wynikających z zakresu działania wydziału.

9. Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizacji zadań merytorycznych wydziału, dotyczących zaciąganych zobowiązań finansowych.

10. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez starostę.

11. Należyte i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do starosty, badanie ich zasadności oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.

12. Wykonywanie na polecenie starosty innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania wydziałów.

§12

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania starostwa, planowania pracy oraz obsługi rady powiatu i jej komisji, obsługi zarządu, spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji, prowadzenie spraw obywatelskich, a w szczególności:

1. Przygotowywanie projektów uchwał kierowanych pod obrady rady, uchwał zarządu, zarządzeń starosty w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem starostwa.

2. Prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i udostępnianie ich do publicznego wglądu.

3. Prowadzenie ewidencji uchwał rady, wniosków komisji oraz uchwał zarządu.

4. Prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków radnych i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi.

5. Kompletowanie materiałów na posiedzenia Zarządu, Komisji oraz Rady i przekazywanie ich uczestnikom posiedzeń.

6. Opracowywanie i gromadzenie dokumentacji z pracy Zarządu, Komisji i Rady, w tym protokołowanie posiedzeń, przekazywanie uchwał, wniosków odpowiednim wydziałom Starostwa oraz zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

7. Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do starosty oraz przekazywanie ich wydziałom do załatwienia wg właściwości.

8. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, nagradzaniem i zwalnianiem pracowników.

9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i inspekcji.

10. Prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.

11. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego pracowników.

12. Kontrola dyscypliny pracy.

13. Nadzór nad sprawami związanymi ze świadczeniami socjalnymi pracowników.

14. Prowadzenie spraw BHP i p.poż..

15. Informatyzacja starostwa.

16. Prowadzenie sekretariatu starostwa, prenumerata aktów prawnych i prasy.

17. Prowadzenie archiwum zakładowego.

18. Gospodarka zasobami lokalowymi starostwa.

19. Utrzymanie czystości i porządku w lokalach.

20. Zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe i eksploatacyjne.

21. Zapewnienie łączności, transportu osobowego.

22. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

23. Przygotowywanie we współpracy z dyrektorami merytorycznych wydziałów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

24. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.

25. Udział w pracach Komisji przetargowej do spraw wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przygotowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

26. Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok lub szczątków z obcego państwa.

27. Podejmowanie decyzji o wydanie zwłok szkołom wyższym.

28. Zapewnienie właściwej organizacji wyborów samorządowych.

§13

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Finansowego należy prowadzenie zadań związanych z planowaniem i realizacją budżetu powiatu, a w szczególności:

1. Bieżący nadzór nad realizacją gospodarki finansowej powiatu pod względem zgodności z uchwalonym budżetem.

2. Przygotowanie projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego i objaśnieniami.

3. Przestrzeganie zasad procedury budżetowej uchwalania budżetu, określonej odrębną uchwałą rady powiatu.

4. Przestrzeganie zasad finansowania inwestycji.

5. Dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w celu udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu.

7. Przygotowanie projektów uchwał budżetowych dla rady powiatu i zarządu powiatu.

8. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

9. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

10. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

11. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji starostwa.

12. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez starostwo.

13. Zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

14. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez starostę, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

1) zakładowego planu kont,

2) obiegu dokumentów,

3) zasad przeprowadzania inwentaryzacji.

15. Sprawdzanie pod względem merytorycznym:

1) operacji uznanych przez właściwych rzeczowo pracowników,

2) legalności operacji i rzetelności dokumentów, w których operacja ta została ujęta.

16. Sporządzanie list płac pracowników starostwa.

17. Planowanie i realizacja wydatków osobowych, świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczanie kosztów podróży służbowych.

18. Ewidencjonowanie umów inwestycyjnych i remontowych przyjętych do realizacji w budżecie, a także umów zlecenia, o dzieło i innych, nadzorowanie pod względem finansowym realizacji zawartych umów, stanowiących podstawę do wypłaty należności,

19. Prowadzenie obsługi kasowej starostwa.

20. skreślony.

21. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w starostwie.

§14

Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Środowiska należy w szczególności:

1. W zakresie produkcji rolnej:

1) wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,

2) współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo

2. W zakresie ochrony środowiska:

1) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

2) udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

3) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

4) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

5) uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

6) wydawanie opinii w zakresie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego.

1) wydawanie, wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych,

2) ustanawianie strefy ochronnej ujęć wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,

3) ustalanie linii brzegu dla wód z wyłączeniem wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych, oraz morskich wód wewnętrznych,

4) wydawanie decyzji w sprawie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz wykreślanie ich z zasobu,

5) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

6) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,

7) wydawanie kart rybackich i łowiectwa podwodnego,

8) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

4. Realizacja zadań w zakresie łowiectwa:

1) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, ustalanie czynszu dzierżawnego,

2) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie hartów i ich mieszańców.

3) Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia przez zwierzynę prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

5. Zadania z zakresu leśnictwa:

1) wydawanie decyzji na zmianę kategorii użytkowania gruntu z leśnego na rolny

2) przyznawanie , dla właścicieli lasów niepaństwowych ,środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów, w tym również zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej

3) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niepaństwowych

4) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niewykonania obowiązku zalesienia w lasach niepaństwowych.

5) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny w przypadku zalesienia dokonanego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z SGEFO i GR,

6) współpraca z nadleśnictwami z terenu powiatu

7) zlecanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

6. W zakresie ochrony przyrody:

1) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

2) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

3) wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy.

7. W zakresie gospodarki odpadami:

1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

2) wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami,

3) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach,

4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

6) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska.

8. Realizacja zadań w zakresie wspólnot gruntowych.

9. Wyłączanie z produkcji gruntów użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze.

10. Realizacja zadań w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

11. Scalanie gruntów.

12. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

13. Realizacja zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego.

§15

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wg zasad określonych Prawem geodezyjnym i kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi, w tym prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości.

2. Dysponowanie środkami finansowymi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych.

5. Zakładanie i prowadzenie mapy zasadniczej na terenie powiatu.

6. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

7. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

8. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w części dotyczącej udostępniania danych opisowych i geometrycznych operatu ewidencji gruntów i budynków.

9. Utworzenie i prowadzenie powiatowego zasobu nieruchomości.

10. Gospodarowanie mieniem powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu.

11. Regulowanie własności nieruchomości na rzecz powiatu, w tym dróg powiatowych.

12. Reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami.

13. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz administrowanie nieruchomości dotychczas nie skomunalizowanymi.

1)ustalanie opłat z tytułu użytkownika nieruchomości Skarbu Państwa

2)rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikat od opłat

3) przekazywanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie lub trwały zarząd

4) dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkownika wieczystego lub trwałego zarządu

5) rozpatrywanie wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkownika nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

6)przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.

14.Wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne.

15.Zwrot wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na określony we wniosku cel oraz dokonywanie rozliczeń z tym związanych.

16.Wydawanie decyzji zezwalających na wejście na grunt w celu przeprowadzenia inwestycji, okresowego ograniczenia korzystania itp.

17.Ustalenie odszkodowań z tytułu wywłaszczeń, zajęcia nieruchomości lub ograniczonego korzystania.

18.Opiniowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń w sprawach ustalenia, zmiany urzędowych nazw miejscowości, a także dokonywania zmian w podziale kraju.

19. Udział w przygotowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych.

§16

Do zakresu działania Wydziału Zdrowia i Edukacji należy:

1.w zakresie oświaty:

1) Nadzorowanie organizacji placówek oświatowo wychowawczych poprzez:

a) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek

b) analizę finansowo-administracyjną działalności szkół i placówek .

c) opiniowanie w sprawach oceny pracy, powoływania i odwoływania dyrektorów szkół i kierowników placówek, przeniesienia nauczyciela mianowanego

2) Wspomaganie działania kierowników placówek w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych

3) Zapewnienie szkole podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

4) Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

5) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji

6) Nadawanie osobie prowadzącej szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej uprawnień szkoły publicznej

7) Koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli

8) Koordynowanie prac związanych z zakładaniem, likwidowanie i łączeniem w zespół szkół lub placówek publicznych

9) Przygotowywanie projektów regulaminów określonych przepisami do kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe

10) Koordynowanie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami

11) Ustalanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawody, w których kształci szkoła

2.W zakresie opieki zdrowotnej:

1) Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia i współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi

2) Analiza stanu zdrowia populacji

3) Współpraca z izbami: lekarską, pielęgniarek, i położnych

4) Współpraca z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, pionem medycyny szkolnej i działem oświaty zdrowotnej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

5) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:

a) tworzenia, przekształcenia i likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej

b) uchwalania i zatwierdzania statutu publicznego zoz oraz jego zmian

c) powoływania i odwoływania dyrektora placówki służby zdrowia

d) powoływania Rady Społecznej działającej przy SPZZOZ

e) uchwalania i zatwierdzania regulaminu działalności Rady Społecznej

f) opiniowanie i zatwierdzanie planu finansowego i inwestycyjnego zakładu opieki zdrowotnej oraz rocznego sprawozdania z jego realizacji

6) Przygotowywanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

7) Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych

8) Prowadzenie działalności informacyjnej o szkodliwości narkomanii, promocja zdrowego trybu życia, wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania pro zdrowotne finansowane z budżetu powiatu

3. W zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki:

1) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dóbr kultury,

2) ewidencjonowanie i oznaczanie nieruchomości zabytkowych,

3) ustanawianie społecznego opiekuna zabytków,

4) bieżąca współpraca z konserwatorem zabytków,

5) inicjowanie działań w dziedzinie kultury i turystyki,

6) współpraca z organizacjami społecznymi, związkami i stowarzyszeniami,

7) przygotowywanie opinii w sprawach przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

8) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

9) przygotowywanie opinii w sprawach tworzenia placówek kultury,

10) organizowanie na terenie powiatu obchodów świąt państwowych i rocznic narodowych,

11) wnioskowanie do właściwych instytucji o zabezpieczanie imprez masowych organizowanych przez powiat,

12) wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

13) kontrola przeprowadzenia zbiórek publicznych,

14) zarządzanie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucji społeczno-opiekuńczych lub oświatowych w przypadku stwierdzenia, że zbiórka przeprowadzona jest niezgodnie z postanowieniami ustawy,

15) realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku Państwa do kościołów w RP,

16) nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

17) nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń.

18) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu.

4. W zakresie spraw związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej :

1) przekazywanie ministrowi właściwemu ds. informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,

2) zamieszczanie informacji i dokonywanie zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,

3) współpraca z administratorem oraz osobami redagującymi podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej starostwa oraz ministrem właściwym ds. informatyzacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Biuletynu.

5. W zakresie promocji:

1) Promocja powiatu.

2) Współpraca w opracowywaniu i realizacji programów powiatowych, regionalnych rozwoju gospodarczego, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

§17

Do zadań wydziału Komunikacji i Transportu należy:

1. Dokonywanie wpisów i skreśleń w rejestrze działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców (OSK) i stacji kontroli pojazdów (SKP) oraz wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w przypadkach określonych prawem.

2. Nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców (OSK) i stacji kontroli pojazdów (SKP) na terenie powiatu żuromińskiego.

3. Wpisywanie oraz skreślanie instruktorów nauki jazdy z ewidencji Starosty Żuromińskiego.

4. Wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy.

5. Kierowanie instruktorów nauki jazdy na egzamin państwowy w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora.

6. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.

7. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

8. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy lub osób.

9. Wydawanie lub odmowa wydania zezwoleń na wykonanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób na terenie powiatu żuromińskiego.

10. Uzgadnianie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych na wykonanie przewozów pasażerskich na obszarze powiatu.

11. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym, leczniczym, i rehabilitacyjnym.

12. Prowadzenie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką i wydawanie zaświadczeń o ukończeniu tego szkolenia w zakresie tego transportu.

13. Wydawanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz tramwajem , wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

14. Kierowanie kierowców na badanie lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

15. Kierowanie kierowców na kontrole sprawdzenie kwalifikacji.

16. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.

17. Rejestracja i ewidencja pojazdów.

18. Kierowanie pojazdów na badanie techniczne w przypadkach przewidzianych w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.

19. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu.

20. Prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych.

21. Wpisywanie i skreślanie adnotacji urzędowych w pozwoleniach czasowych, dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu.

22. Współpraca z sądami, organami policji, prokuratury, i innymi instytucjami uprawnionymi do żądania informacji w zakresie danych o pojazdach i ich właścicielach oraz o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

23. Prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania jednostek do usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z drogi, określania opłat związanych z usunięciem pojazdów oraz wykonania procedury przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

§18

1.Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy zarządzanie siecią dróg powiatowych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:

 

 1. Przygotowanie opinii o ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich, gminnych.
 2. Przygotowanie projektów w zakresie przebiegu dróg powiatowych, wnioskowanie o zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych.
 3. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz mostów.
 4. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, ustawianie tablic reklamowych.
 5. Prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów mostowych na drogach.
 6. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczenie objazdów, gdy następuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.
 7. Wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych.
 8. Oddawanie w dzierżawę, najem, użyczanie gruntów na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
 9. Orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego.
 10. Przygotowanie projektów w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony skrzyżowań.
 11. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania zadań na rzecz obronności kraju.
 12. Współpraca z Powiatowym Obwodem Dróg w Żurominie.
 13. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 14. Przyjmowanie zgłoszeń budowy (robót budowlanych), na które nie wymaga się pozwolenia na budowę.
 15. Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów wymagających zachowania warunków uzależniających prowadzenie robót rozbiórkowych.
 16. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 17. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 18. Wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 19. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 20. Określanie zasad projektowania na terenach zamkniętych.
 21. Określanie warunków korzystania z sąsiedniej nieruchomości, w razie braku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 22. Kontrola przestrzegania prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.
 23. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
 24. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:

a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,

c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,

25. Uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

26. Wydawanie dzienników budowy.

27. Wydawanie zaświadczenia o zajmowanej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

28. Wydawanie zaświadczeń o zabudowie działki.

29. Wydawanie zaświadczeń o zaawansowaniu robót budowlanych. 

30. Wydawanie opinii, uzgodnień w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

31. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych, gminnych, zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

32. Wydawanie decyzji o realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

33. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych.

34. Opracowywanie informacji o sytuacji gospodarczej powiatu.

2.Zadania, o których mowa w ust.1 pkt 13-30 oraz pkt 32 wykonuje Referat Budownictwa.

§19

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego należy planowanie, organizacja i realizacja zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz ochrona informacji niejawnych, a w szczególności:

1. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

2. Przygotowanie, koordynowanie i kierowanie przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu.

3. Opracowanie, aktualizowanie i wdrożenie Planu Obrony Cywilnej Powiatu.

4. Opracowanie i aktualizowanie Planu Reagowania Kryzysowego.

5. Powołanie, organizowanie posiedzeń oraz właściwe prowadzenie dokumentacji Zespołu Reagowania Kryzysowego.

6. Prowadzenie ocen i analiz stanu bezpieczeństwa w powiecie.

7. Organizacja i właściwe funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty, w tym:

a) Zapewnienie warunków służących koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych

b) gromadzenie i uaktualnianie odpowiednich baz danych

c) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań w zakresie udzielania i odbioru pomocy humanitarnej

d) w sytuacjach kryzysowych powołanie oraz właściwe prowadzenie służby dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego.

8. Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych Obrony Cywilnej.

9. Organizowanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

10. Organizacja oraz utrzymanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

11. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

12. Planowanie i zapewnianie środków transportowych, warunków bytowych , oraz pomocy przedmedycznej , medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności.

13. Planowanie i zapewnianie ochrony zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

14. Planowanie i zapewnianie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

15. Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy.

16. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych.

17. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

18. Propagowanie problematyki z zakresu powszechnej obrony ludności

19. Opracowanie, i aktualizowanie projektu regulaminu organizacyjnego starostwa na czas zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny oraz projektu zarządzania wprowadzającego w/w regulamin w życie.

20. Opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych.

21. Opracowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych.

22. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru w starostwie.

23. Współdziałanie z urzędem wojewódzkim, urzędami miast i gmin oraz wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie obronności powiatu.

24. Opracowanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.

25. Opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia powiatu na potrzeby obronne.

26. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.

Opracowanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zdań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej.

27. Organizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

28. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

29. Organizowanie szkoleń w zakresie obronności powiatu.

30. Prowadzenie spraw w zakresie szczególnych uprawnień kombatantów i osób represjonowanych.

31. Prowadzenie dokumentacji z zakresu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

32. Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

33. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, obieg dokumentów niejawnych w starostwie.

34. Zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne.

35. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

§20

Obsługę prawną starostwa zapewnia zespół radców prawnych.

Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:

1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady, Zarządu, zarządzeń Starosty i innych aktów wewnętrznego kierowania,

2. Opiniowanie projektów umów i porozumień, decyzji.

3. Udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązującego stanu prawnego,

4. Udzielanie informacji staroście o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa,

5. Wydawanie opinii prawnych,

6. Zastępstwo procesowe Powiatu przed sądami, organami administracji samorządowej i rządowej.

§ 21

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1. Udzielanie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.

2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie , za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta.

3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

4. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami , do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

§ 22

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy organizacja i zapewnienie ochrony informacji niejawnych , a zwłaszcza:

1. Opracowanie i aktualizacja szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

2. Określenie rodzaju stanowisk lub rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych ,odrębnie dla każdego rodzaju klauzuli tajności.

3. Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających osób dopuszczanych do pracy, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.

4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

6. Opracowanie i aktualizacja planu ochrony Starostwa oraz nadzorowanie jego realizacji.

Rozdział V
Zasady kontroli wewnętrznej

§23

1. Do przeprowadzania kontroli wewnętrznej upoważnieni są:

1) komisja rewizyjna rady powiatu we wszystkich sprawach dotyczących powiatu,

2) starosta, wicestarosta, sekretarz w sprawach funkcjonowania starostwa,

3) zarząd w zakresie działania powiatowych jednostek organizacyjnych,

4) dyrektorzy wydziałów w stosunku do podległych pracowników.

2. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1) ustaleniu stanu faktycznego,

2) badaniu zgodności z prawem działalności wydziałów i podejmowanych rozstrzygnięć,

3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,

4) wskazaniu w zaleceniach pokontrolnych sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

3. Kontrolujący uprzedza kontrolowanego ustnie lub na piśmie o terminie przeprowadzenia kontroli i jej temacie..

4. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy starostwa.

5. Z kontroli sporządza się protokół, podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego. Protokół powinien być zakończony wnioskami.

Rozdział VI
TAJEMNICA SŁUŻBOWA

1. Tajemnicę służbową stanowią:

a) indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej,

b) pisma urzędowe, dokumenty zaopatrzone w klauzulę „zastrzeżone”,

c) wiadomości i informacje, z którymi pracownik zapoznał się w czasie pełnienia obowiązków, które nie stanowią tajemnicy państwowej, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes powiatu, pracodawcy lub mieszkańców powiatu.

2. Dla pracownika tajemnicę służbową stanowią informacje, które powziął w związku z wykonywaniem czynności służbowych, nie może przekazywać ich innym osobom. Udzielanie informacji może odbywać się na zasadach określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych.

3. Pieczątki starostwa powinny być właściwie zabezpieczone.

Rozdział VII
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW MIESZKAŃCÓW POWIATU

§24

1. Starosta podpisuje pisma związane z działalnością starostwa, jego organizacją i funkcjonowaniem oraz sprawami pracowniczymi.

2. Wicestarosta podpisuje pisma określone w ust. 1 podczas nieobecności starosty oraz w sprawach bezpośrednio nadzorowanych i koordynowanych, a także w ramach udzielonego upoważnienia od Starosty.

3. Skarbnik, Sekretarz ,Dyrektorzy wydziałów podpisują pisma w zakresie swoich kompetencji oraz decyzje administracyjne w ramach otrzymanych od starosty upoważnień.

4. Pracownicy starostwa podpisują pisma na zasadach określonych w ust. 3.

§25

Do podpisu Starosty zastrzega się pisma i dokumenty kierowane do:

1. Organów władzy państwowej, administracji rządowej,

2. Rady ,sejmiku województwa mazowieckiego, rad gmin,

3. Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji kontroli,

4. Przedstawicielstw dyplomatycznych,

5. Zarządzenia o charakterze ogólnym, organizacyjnym,

6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje posłów, radnych ,

7. Odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców.

§26

1. Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 9.00-12.00. 

2. Dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Starostwa. 

3. Z ustnego przyjęcia skargi lub wniosku należy sporządzić protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz protokołujący. 

4. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez wydział Organizacji i Nadzoru i stanowi dokument ewidencji skarg i wniosków wnoszonych do Starostwa.  

5. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków nadzoruje Sekretarz powiatu. 

§27

1. Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez interesantów oraz terminy ich załatwienia określa kodeks postępowania administracyjnego.

2. W sprawie prowadzenia dokumentów stosuje się instrukcje kancelaryjną.

3. Dekretowania korespondencji wpływającej do starostwa dokonuje starosta, a w przypadku jego nieobecności wicestarosta bądź sekretarz.

4. Korespondencja do rady powiatu przyjmowana jest do rejestru w sekretariacie (rejestr ogólny) i niezwłocznie kierowana do biura rady.

5. Korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko adresata bez opatrzenia jej pieczęcią nadawcy winna być traktowana jako prywatna i nie podlega rejestracji. Jeśli okaże się, że korespondencja ta nie miała charakteru prywatnego adresat niezwłocznie przedkłada ją do zarejestrowania i opatrzenia właściwą pieczęcią i numerem rejestru.

6. Tryb postępowania z korespondencją niejawną regulują odrębne przepisy.

§28

1. Korespondencja wysyłana jest za pośrednictwem sekretariatu.

2. Każde pismo powinno być redagowane w taki sposób, aby bez trudu można było zrozumieć jego treść.

§29

W korespondencji obowiązują oznaczenia zawarte w instrukcji kancelaryjnej i podane w schemacie graficznym. Pisma i akty normatywne oznacza się pieczęciami

§30

Zasady współpracy między pracownikami, zarządem, radą powiatu oraz zasady opracowywania aktów prawnych.

1. Projekty uchwał wnoszone pod obrady rady i zarządu przygotowują merytoryczne wydziały z własnej inicjatywy lub na polecenie starosty lub sekretarza powiatu.

2. Po uzyskaniu opinii radcy prawnego projekty kierowane są do zarządu a następnie pod obrady komisji rady.

3. W zależności od potrzeb dyrektorzy wydziałów uczestniczą w posiedzeniach Zarządu, Komisjach Rady oraz Sesjach Rady Powiatu, jeżeli przedmiotem obrad jest sprawa z zakresu funkcjonowania danego wydziału.

§31

1. Ustala się czas pracy Starostwa Powiatowego w Żurominie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

2. Obsługa kasowa interesantów odbywa się w godz. 7:30- 14:00

3. Zasady i tryb funkcjonowania starostwa, warunki zachowania porządku i dyscypliny pracy określone są w regulaminie pracy starostwa .

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§32

W trybie zarządzenia Starosty regulowane są:

1. Regulamin obsługi prawnej starostwa.

2. Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa.

3. Instrukcja inwentaryzacyjna.

4. Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie.

5. Ustalanie zakładowego planu kont.

6. Inne zasady i procedury postępowania wynikające z organizacji pracy starostwa.

§33

Zmiany w treści regulaminu dokonuje rada powiatu w drodze uchwały, w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Żurominie

 

STRUKTURA WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO w Żurominie

 

1) Wydział Organizacji i Nadzoru, 14 etatów

a) Sekretarz – dyrektor wydziału, 1 etat

b) Stanowisko ds. obsługi rady powiatu, jej komisji i zarządu powiatu, 2 etaty

c) Stanowisko ds. kadr i szkoleń, 1 etat

d) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, 1 etat

e) Goniec, 1 etat

f) Stanowisko ds. ogólnogospodarczych, bhp i p. ppoż., 1 etat

g) Sprzątaczka, 2 etaty

h) Stanowisko ds. informatyzacji, 1 etat

i) Kierowca, 2 etaty

j) Dział zamówień publicznych, 2 etaty

Stanowisko ds. zamówień publicznych, 2 etaty

2) Wydział Budżetowo – Finansowy, 8 ¾ etatów

a) Skarbnik – dyrektor wydziału, 1 etat

b) Stanowisko ds. ewidencji i rozliczeń finansowych oraz windykacji, 1 etat

c) Stanowisko ds. analizy realizacji zadań objętych budżetem, 1 etat

d) Stanowisko ds. wydatków osobowych i świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, 1 etat

e) Stanowisko ds. obsługi kasy, 1 etat

f) Stanowisko ds. rozliczeń finansowych wydatków i kosztów, 1 etat

g) Stanowisko ds. budżetowo – księgowych, 2 etaty

h) Stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej zadań z zakresu infrastruktury drogowej- ¾ etatu

3) Wydział Rolnictwa i Środowiska, 5 etatów

a) Dyrektor wydziału, 1 etat

b) Stanowisko ds. leśnictwa i gospodarki wodnej, 1 etat

c) Stanowisko ds. ochrony środowiska, 1 etat

d) Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony przyrody, 1 etat

e) Stanowisko ds. gospodarki ziemnej i geologii, 1 etat

4) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 12 etatów

a) Dyrektor wydziału, 1 etat

b) Dział Ewidencji Gruntów i Budynków, 3 etaty

- Kierownik działu -1 etat

- Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, 2 etaty

c) Dział Gospodarki Nieruchomościami, 2 etaty

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, 1 etat

- Stanowisko ds. gospodarki mieniem powiatu, 1 etat

d) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 5 etatów

- Kierownik ośrodka, 1 etat

- Stanowisko ds. prowadzenia PZGiK, 2 etaty

- Stanowisko ds. prowadzenia baz systemu informacji przestrzennej, 1 etat

- Stanowisko ds. planowania i odbioru prac geodezyjnych, 1 etat

e) Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 1 etat

- Przewodniczący zespołu, ½ etatu

- Stanowisko ds. obsługi zespołu i interesantów , ½ etatu

5) Wydział Zdrowia i Edukacji, 5 etatów

a) Dyrektor wydziału, 1etat

b) Stanowisko ds. ochrony i promocji zdrowia, 1 etat

c) Stanowisko ds. oświaty i wychowania, 1 etat

d) Stanowisko ds. promocji ,BIP, kultury fizycznej i turystyki, 1 etat

e) Stanowisko ds. kultury oraz obsługi funduszy krajowych i unijnych, 1 etat

6) Wydział Komunikacji i Transportu, 8 etatów

a) Dyrektor wydziału, 1 etat

b) stanowisko ds. rejestracji pojazdów, 4 etaty

c) stanowisko ds. wydawania praw jazdy, 2 etaty

d) stanowisko ds. transportu drogowego- 1 etat

7) Wydział Infrastruktury 7 etatów

a) Dyrektor wydziału, 1 etat

b) Stanowisko ds. utrzymania budowy dróg i mostów, 1 etat

c) Stanowisko ds. planowania inwestycji na drogach powiatowych, 1 etat

d) Stanowisko ds. planowania nadzorowania i rozliczania zadań inwestycyjnych, 1 etat

- Stanowisko ds. analizy dokumentacji budowlanych, 1 etat

e) Referat Budownictwa 3 etaty

- kierownik Referatu

- Stanowisko ds. pozwoleń na budowę, 1 etat

- Stanowisko ds. analizy dokumentacji budowlanych, 1 etat

8) Referat Zarządzania Kryzysowego 2 etaty

- Kierownik Referatu, 1 etat

- Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej, 1 etat

9) Do obsługi prawnej starostwa powiatowego zatrudnia się Zespół Radców Prawnych,

2 etaty

10) Do realizacji zadań w zakresie ochrony praw konsumenta Starosta zatrudnia Rzecznika Praw Konsumenckich, 1/4 etatu.

 

 


Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żurominie uchwalony został Uchwałą Nr XI/69/2003 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 października 2003 roku zm. Uchwałą Nr XIII/87/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. zm. Uchwałą Nr XV /102/2004 z dnia 25 lutego 2004r. zm. Uchwałą Nr XX/153/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zm. Uchwałą Nr XXVI/210/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku , zm. Uchwałą Nr V/38/07 z dnia 21 lutego 2007 roku , zm. Uchwałą Nr VIII/74/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku zm. Uchwałą Nr XVII/159/08 z dnia 29 maja 2008 roku zm. Uchwałą Nr XXVI/253/09 z 28 kwietnia 2009 roku zm. Uchwałą Nr XI/80/11 z 3 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/154/12 z 24 lipca 2012 r.

 

Załączniki

Zalacznik_Nr_2_Regulaminu_Organizacyjnego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 158.1k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2916
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 13:57:28
Czas publikacji: 2012-03-16 13:57:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak