Starosta Żuromiński 

 
  

 

Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski
przyjmuje interesantów (w tym w ramach skarg i wniosków) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (I piętro),
-w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00.-12.00 oraz w sprawie skarg i wniosków
-w poniedziałki w godz. od 15:00 do 16:00 po uprzednim  zgłoszeniu wizyty w sekretariacie w godzinach prac u rzędu telefonicznie pod numerem telefonu (23) 657 47 00 lub drogą elektroniczną sekretariat@zuromin-powiat.pl

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowym służb, inspekcji i straży.

Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Starosta realizuje zadania zastrzeżone ustawami do jego kompetencji przy pomocy Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

  • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu
    z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach
    z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

  • zatwierdza programy ich działania,

  • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,

  • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

  • zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

Liczba odwiedzin : 4430
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 14:50:35
Czas publikacji: 2012-03-16 14:50:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak