Wicestarosta Żuromiński 

 
  

 

Wicestarosta Żuromiński - Ireneusz Rejmus
przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (I piętro),
w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00.-12.00.
tel. (23) 657 47 00 w. 22

Kompetencje i tryb działania Wicestarosty Żuromińskiego

Wicestarosta zastępuje Starostę:

 • w czasie jego nieobecności w pracy lub

 • gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych.

Zakres zastępstwa rozciąga się na:

 • wszystkie zadania i kompetencje starosty w zakresie bieżącego funkcjonowania Starostwa w tym:

  • udzielanie kadrze kierowniczej: Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu urlopów, zwolnień od pracy i zleceń wyjazdów służbowych,

  • sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży tj. zatwierdzanie programów ich działania, uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu, w szczególnych sytuacjach kierowanie działaniami tych jednostek oraz zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania kontroli.
 • kierowania bieżącymi sprawami Powiatu,

 • reprezentowania Powiatu na zewnątrz,

Wicestarosta sprawuje nadzór nad kompleksowym rozwiązywaniem problemów i realizacją zadań wykonywanych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Z upoważnienia Starosty Wicestarosta sprawuje zwierzchnictwo nad:

 • Wydziałem Komunikacji i Transportui,

 • Wydziałem Zdrowia i Edukacji,

 • Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie,

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

zapewniając w tym przedmiocie kompleksowe rozwiązywanie problemów i realizację zadań ww. jednostek.

Do obowiązków Wicestarosty należy:

 • Dbałość o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesów Państwa oraz indywidualnych interesów Obywateli w tym przestrzeganie ustawy o zamówniach publicznych

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę

 

Liczba odwiedzin : 2281
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Witold Hirth
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 14:51:47
Czas publikacji: 2012-03-16 14:51:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak