Porządek obrad sesji Rady Powiatu w roku 2010 

 
  
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2010r. godz. 9.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/ 09 z obrad Sesji .
 4. Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego 2009 -2016”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Starostę Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Prac kosztów Centrum Aktywizacji Zawodowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.
 11. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu z działalności za 2009 rok.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych .
 14. Wolne wnioski . 
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2010r. godz. 11.00
 
 •  
  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Interpelacje radnych.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/ 10 z obrad Sesji .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie” dofinansowanego ze środków z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej i Turystyki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 w Powiecie Żuromińskim.
  8. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2009 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego publicznego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej w Żurominie.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok 2009.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu zakupu, przyjęcia darowizny oraz likwidacji aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia użytkowego, będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żuromińskiemu i jego jednostkom podległy.
  17. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2010 rok.
  18. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
  19. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
  20. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2010r. godz. 11.00

 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/ 10 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zadań. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2009  
  i wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2010.
 9. Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2009 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za rok 2009.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie za 2009 rok
 12. Sprawozdanie z działalności za 2009 rok w zakresie dróg powiatowych.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2009.
 14. Sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej w roku 2009.
 15. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie z realizacji zadań w 2009 roku.
 16. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej Policji Żuromin za 2009 rok
 17. Sprawozdanie z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o ocenie stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2009 rok.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu dotyczące zakresu udzielanych ulg w roku 2009.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2010.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009 rok.
 22. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 23. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 24. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 18 czerwca 2010r. godz. 11.00

 

 

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Interpelacje radnych.
3.      Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/ 10 z obrad Sesji.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń położonych 
w budynku przy ulicy Lidzbarskiej 27A w Żurominie, będących w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.
5.      Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań 
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2010 roku.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej 
w Bądzynie.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu pod nazwą „Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie powiatu żuromińskiego”.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za pierwsze półrocze.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu żuromińskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2010.
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski.
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2010r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX / 10 z obrad Sesji .

 4. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2010 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2010 r.

 6. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia promesy w zakresie przedłużenia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem prosektorium , położonej przy ulicy Szpitalnej w Żurominie .

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Kuczbork - Osada darowizny na cel publiczny działek położonych we wsi Zielona , zajętych pod drogę powiatową .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Siemiątkowo darowizny na cel publiczny działek położonych we wsi Dzieczewo i Suwaki , zajętych pod drogę powiatową.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą : „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie z Gminą
  i Miastem Żuromin oraz Gminą Lubowidz.

 11. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą : „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą : „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie z Gminą Siemiątkowo.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie i włączenia go w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie .

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej .

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zadań publicznych
  w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe spoza terenu powiatu żuromińskiego .

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury konsultacji społecznych Powiatu Żuromińskiego .

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 17. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2009/2010 , w tym o wynikach egzaminów .

 18. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą : „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych
  w Żurominie” .

 19. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym .

 20. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze
  w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć .  

 21. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok .

 22. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na 2010 rok.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/386/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27.04.2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2010.

 25. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.

 26. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .

 27. Wolne wnioski .

 

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 20 października 2010r. godz. 10.00

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XL / 10 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały  w sprawie wynajmu pomieszczeń , położonych w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji z/s w Warszawie .
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego położonego przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych O/Ciechanów .
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych , będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010 .
 8. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 9. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 10. Wolne wnioski .   
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 10 listopada 2010r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI / 10 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010  
  w Powiecie Żuromińskim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego   warunków kontraktowania usług medycznych w rodzaju lecznictwo szpitalne na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmu pomieszczeń, położonych w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
  w Zielonej na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s  
  w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kuczbork – Osada.
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 15. Wolne wnioski .      

 

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 2 grudnia 2010r. godz. 9.00
 1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Seniora Rady Powiatu w osobie pana Lecha Kosek .
 2. Złożenie ślubowania przez radnych .
 3. Stwierdzenie kworum radnych i przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Żuromińskiego .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego .
 12. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 7 grudnia 2010r. godz. 11.00

 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez pana Ryszarda Dobiesz i pana Mirosława Różańskiego.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I / 2010 z obrad Sesji .
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Żuromińskiego .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego .
 11. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2010r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr II / 2010 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010  
  w Powiecie Żuromińskim.
 5. Przyjęcie informacji o współpracy z organizacjami oraz o realizacji zadań publicznych objętych Programem współpracy Powiatu Żuromińskiego  
  z organizacjami pozarządowymi w 2010 r., a powierzonych do wykonania  
  w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela rady powiatu do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli rady powiatu do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z Funduszu Pracy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli rady powiatu do składu komisji bezpieczeństwa i porządku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do reprezentacji Powiatu Żuromińskiego w Związku Powiatów Polskich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2010 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu pod nazwą „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą : „Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  
  w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010 .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Żuromin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego na lata 2011 – 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok .
 19. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 20. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 21. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2010r. godz. 11.00

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III / 2010 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010 .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 8. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 9. Wolne wnioski .   
 

Liczba odwiedzin : 734
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 12:49:59
Czas publikacji: 2012-03-16 12:49:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak