Porządek obrad sesji Rady Powiatu w roku 2009 

 
  
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 18 luty 2009r. godz. 11.00
Z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII / 08 z obrad Sesji .
 4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Żurominie za 2008 rok.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2008
 6. Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 w Powiecie Żuromińskim .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w skalach dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz oświatowych placówkach Powiatu Żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zielonej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żurominie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania na 2009 r. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli , a także specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia warsztatowego i garażu położonych przy ulicy Olszewskiej w Żurominie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia biurowego położonego w budynku przy Placu Piłsudskiego w Żurominie na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Delegatury w Ciechanowie .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Żuromińskiego .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Żuromin.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok.
 19. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na rok 2009 .
 20. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 21. Odpowiedzi na interpelacje radnych . 
 22. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2009r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV / 09 z obrad Sesji .
 4. Przyjęcie skorygowanego sprawozdania rocznego z wykonania Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2008r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego rocznego sprawozdania z realizacji Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2008r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2008r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2009 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2009 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej , położonej w Zielonej , gmina Kuczbork – Osada .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej do części nieruchomości położonej w Zielonej , gmina Kuczbork – Osada .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie .
 12. Sprawozdanie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o ocenie stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2008 rok .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę , wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zielonej , wchodzącego w skład Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żurominie , wchodzącego w skład Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok .
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.
 19. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 20. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 21. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 2 czerwca 2009r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI / 09 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Żuromińskiego 2004-2011".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia powiatowi ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania  
  o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących , niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci  
  z autyzmem z terenu powiatu żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Żuromińskiego jako partnera do realizacji projektu pod nazwą „Nowe szanse na przyszłość dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu żuromińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Żuromińskiego jako partnera do realizacji projektu pod nazwą „Nauka – przyszłością w Powiecie Mławskim  
  i Żuromińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Żuromińskiego do uczestnictwa w projekcie kluczowym Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/243/09 z dnia 23.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2009r.
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 15. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 16. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 16 lipca 2009r. godz. 13.00

Z   następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII / 09 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009  
  w Powiecie Żuromińskim .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Ciechanowskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu  
  i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze . 
 6. Informacja z realizacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie planu rzeczowo – finansowego na 2009 r. w I kwartale 2009r. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie polegającego na ograniczeniu działalności poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci . 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaciągnięciu przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Szpitalnej w Żurominie .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego , położonego w Zielonej , gmina Kuczbork – Osada , będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  
  w Żurominie do części nieruchomości położonej przy ulicy Lidzbarskiej 27  
  w Żurominie . 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd udziału  
  w zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żuromińskiego położonej przy ulicy Lidzbarskiej w Żurominie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu położonego przy Pl. Piłsudskiego 4 w Żurominie na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Żuromińskiego do uczestnictwa w projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 .
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Żuromińskiego jako partnera do realizacji projektu pod nazwą „Wzrost atrakcyjności oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej miasta poprzez przebudowę ulic i parku miejskiego  
  w Bieżuniu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 . 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/243/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2009 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Tadeusza Sołtysiaka .
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pani Anny Grzybickiej .
 23. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 24. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 25. Wolne wnioski .
 
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 3 sierpnia 2009r. godz. 10.00
 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 6. Wolne wnioski.
 
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 16 września 2009r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXVIII/09  i XXIX/09 z obrad Sesji .
 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2009 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego , będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości położonej przy ulicy Szpitalnej 56 w Żurominie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia umowy oddania w użytkowanie pomieszczeń położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Kuczborku na rzecz Niepublicznego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KAREDENT s.c .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żurominie bonifikaty z tytułu opłaty za oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ulicy Lidzbarskiej 27A w Żurominie .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4635 W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo na odcinku od km 12+083,00 do km 13+288,53 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4638 W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany na skrzyżowanie typu „MINI RONDO”  
  w m. Siemiątkowo w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą : „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie z Gminą Siemiątkowo .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335 W Szreńsk – Miłotki – Kliczewo od km 5+837,00 do km 9+013,53 wraz z mostem na rzece Miłotce w km 5+843,00” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą : „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie  
  z Gminą i Miastem Żuromin oraz Gminą Kuczbork Osada .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Żuromińskiego za lata 2007 – 2008 .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli rady powiatu do składu komisji bezpieczeństwa i porządku .
 16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze 2009 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.
 18. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 19. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 20. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 21 października 2009r. godz. 11.00

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/09  z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie polegającego na ograniczeniu działalności poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego , będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  w Żurominie .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego , położonego w Zielonej gmina Kuczbork – Osada .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o umorzeniu należności .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu żuromińskiego na lata 2010 – 2013”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania przedstawiciela rady powiatu do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009  
  w Powiecie Żuromińskim .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo na odcinku od km 12+083,00 do km 13+288,53 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany na skrzyżowanie typu „MINI RONDO”  w m. Siemiątkowo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą : „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie  z Gminą Siemiątkowo .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335W Szreńsk – Miłotki - Kliczewo od km 5+837,00 do km 9+013,53 wraz z mostem na rzece Miłotce w km 5+843,00” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą : „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie  z Gminą i Miastem Żuromin oraz Gminą Kuczbork Osada .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kuczbork - Osada .
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok .
 19. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 20. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 21. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 6 listopada 2009r. godz. 11.00

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.                                                       
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie polegającego na ograniczeniu działalności poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie na 2009 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2008 / 2009 , w tym  o wynikach sprawdzianu i egzaminów .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o umorzeniu należności .
 9. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 10. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 11. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2009r. godz. 11.00

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII / 09 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Bojarskiego na Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
  w Żurominie .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo – Finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2009 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
  w Żurominie na 2009 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009  
  w Powiecie Żuromińskim .
 11. Przyjęcie informacji o współpracy z organizacjami oraz informacji o realizacji zadań publicznych objętych Programem współpracy Powiatu Żuromińskiego  
  z organizacjami pozarządowymi w 2009 r. , a powierzonych do wykonania  
  w trybie wynikających z odrębnych przepisów .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego  
  z organizacjami pozarządowymi , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński , a także warunków  
  i sposobu ich przyznawania .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie za 2009 rok.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Żuromińskiego do uczestnictwa w projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego , będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Szpitalnej w Żurominie .
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych położonych przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie .
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok .
 21. Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żuromińskiego na 2010 rok.
 22. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 23. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 24. Wolne wnioski . 
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2009r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII / 09 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Bojarskiego na Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnego przekazania środka trwałego – ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej , Olszewskiej , Targowej i Szpitalnej w Żurominie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zgłoszenia kandydata do ogólnopolskiego konkursu EUROPEJCZYK ROKU 2009 .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 11. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
 

Liczba odwiedzin : 713
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 12:50:13
Czas publikacji: 2012-03-16 12:50:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak