Porządek obrad sesji Rady Powiatu w roku 2008 

 

 
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2008r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie : na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Zieluniu , będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
  w Żurominie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Wolne wnioski.


ZAMIESZCZONY POWYŻEJ PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY POWIATU MOŻE ULEC ZMIANIE , BĄDŹ ZOSTAĆ ROZSZERZONY O PUNKTY NIE UJĘTE W PLANIE

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 20 marca 2008r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XI/07, Nr XII/07, Nr XIII/07, Nr XIV/08 z obrad Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2008 w Powiecie Żuromińskim.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały VIII/37/99 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wydania opinii o umorzeniu należności.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, w tym wysokości opłat za posiłki.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiaty w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w miesięcznych skalach dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz oświatowych placówkach powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2008 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy i Miasta Żuromin
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt: „Lepsza przyszłość w zasięgu Twojej ręki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt: „Profesjonalizm pośrednika i doradcy zawodowego sukcesem urzędu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 18. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 19. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 20. Wolne wnioski.
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 22 kwietnia 2008r. godz. 11.00
 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołów Nr IX/2007, Nr XV/2008 z obrad Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Szpitalnej w Żurominie.
 5. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu trzech gmin powiatu żuromińskiego do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o dochodach własnych jednostek budżetowych powiatu żuromińskiego.
 8. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, lokalu mieszkalnego i garaży, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 11. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia raportu z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 12. Podjecie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2007 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2007 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2007  i wykaz potrzeb na 2008 rok.
 15. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie z realizacji zadań w 2007 roku.
 16. Informacja  Państwowej Inspekcji Sanitarnej o ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego za 2007 rok.
 17. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2007.
 18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2007 rok.
 19. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Żurominie za 2007 rok.
 20. Sprawozdanie Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego z działalności za 2007 rok w zakresie dróg powiatowych.
 21. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego za 2007 rok.
 22. Sprawozdanie z działalności Powiatowo - Miejskiej Biblioteko Publicznej w Żurominie za rok 2007.
 23. Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2007 roku.
 24. Sprawozdanie z działalności Zespołu Koordynacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii przy Starostwie Powiatowym w Żurominie.
 25. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na rok 2008.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.
 27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 28. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 29. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
 30. Wolne wnioski.

 

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja 2008r. godz. 10.00

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie  protokołu  Nr XVI/08 z obrad Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2007 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia promesy dla Gminy Żuromin w zakresie zawarcia z Gminą Żuromin umowy zamiany nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach VII PriorytetuProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2008. 
 11. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 12. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008r. godz. 11.00
 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/08 z obrad Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na rok 2008.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na rok 2008.
 6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu położonego w Siemiątkowie, będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji PFRON na rok 2008 w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2008 – 2010. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla pana Adama Ejnika.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski.
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 9 września 2008r. godz. 11.00
 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/08 z obrad Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Hanny i Kazimierza Brydzińskich na działalność Starosty Żuromińskiego.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji PFRON na rok 2008 w Powiecie Żuromińskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Żuromińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego" dla Pana Piotra Małachowskiego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sławęcinie.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Kuczbork-Osada darowizny nieruchomości położonej w Zielonej.
 10. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2008 r.
 11. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu żuromińskiego za I półrocze 2007 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008.
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 15. Wolne wnioski.
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2008r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIX / 08 z obrad Sesji Rady Powiatu .
 4. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością , stanowiącą współwłasność Powiatu Żuromińskiego na cele budowlane .
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi .
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008 w Powiecie Żuromińskim .
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r.
 10. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 11. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 12. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 14 listopada 2008r. godz. 9.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o delegowaniu przedstawicieli rady powiatu do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z Funduszu Pracy .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2008 rok .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą : Przebudowa drogi powiatowej nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona ok km 1+701,00 do km 5+444,00 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie z Gminą i Miastem Żuromin .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pod nazwą : Przebudowa drogi powiatowej nr 4611W Zieluń – Wylazłowo od km 1+600,00 do km 4+806,40 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu , położonego przy ulicy Olszewskiej w Żurominie , będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego , położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiątkowie , będącego 
  w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie części zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Olszewskiej w Żurominie na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok .
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 15. Wolne wnioski .  
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2008r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XX / 08 i Nr XXI / 08 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie , w tym wysokości opłat za posiłki .
 5. Informacja  o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz informacja o realizacji zadań publicznych objętych Programem współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 r. , a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę , wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń , wysokość nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008 w Powiecie Żuromińskim .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2009 rok.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 14. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2008r. godz. 11.00

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXII / 08 z obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę , wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń , wysokość nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu kierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego .
 8. Przyjęcie informacji z realizacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Planu Rzeczowo – Finansowego na 2008 r. po III kwartałach 2008 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo – Finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2008r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2008r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego .
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 15. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 16. Wolne wnioski .
 

Liczba odwiedzin : 800
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 12:50:28
Czas publikacji: 2012-03-16 12:50:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak