Porządek obrad sesji Rady Powiatu w roku 2007 

 
  
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2007r. godz. 10.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołów Nr II/2006 , III/2006 i IV/2006 z obrad Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Bieżuniu , wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bieżuniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy oddania w użytkowanie pomieszczeń położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Kuczborku na rzecz Niepublicznego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KAREDENT s.c.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem , utrzymaniem i ochroną dróg.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy zbywaniu , wydzierżawianiu , wynajmowaniu , użytkowaniu lub użyczeniu aktywów trwałych oraz wnoszeniu majątku przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 r.
 16. Przyjęcie sprawozdania Starosty Żuromińskiego z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 r.
 17. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 18. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski.
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2007r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Listu intencyjnego w zakresie współdziałania na rzecz realizacji inicjatywy  „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia promesy dla Gminy Bieżuń w zakresie zawarcia z Gminą Bieżuń umowy zamiany nieruchomości .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji w 2006 roku planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na lata 2005 – 2006 .
 6. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2006 r.
 7. Podjęcie uchwały zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2007 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2007 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na lata 2007 – 2013 .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z terenu powiatu żuromińskiego .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia prawa nieodpłatnego użytkowania ustanowionego na rzecz SPZZOZ w Żurominie dla nieruchomości położonych przy ulicy Szpitalnej w Żurominie .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok .
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych .
 16. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2007r. godz. 10.00

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Interpelacje radnych.

3. Przyjęcie protokołu Nr V/ 07 z obrad Sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bieżuniu , wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bieżuniu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bieżuniu i usamodzielnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii w Żurominie. 

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2006. 

10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie z realizacji zadań w 2006 roku. 

11. Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej o ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego za 2006 r. 

12. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2006. 

13. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za rok 2006. 

14. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Żurominie za 2006 rok. 

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie za rok 2006. 

16. Sprawozdanie Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego z działalności za 2006 rok w zakresie dróg powiatowych. 

17. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego za 2006 rok. 

18. Sprawozdanie z działalności Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2006. 

19. Informacja o środkach finansowych przekazanych na modernizację obiektów oświatowych oraz efekty rzeczowe uzyskane z tego tytułu w 2006 r.  

20. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na rok 2007 r.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Żuromińskiego. 

22.  Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności. 

23. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

24.  Wolne wnioski.

 

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 29 czerwca 2007r. godz. 14.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie żuromińskim w latach 2007 – 2013.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 w Powiecie Żuromińskim .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół  i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat żuromiński , a także warunków i sposobu ich przyznawania .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2006 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Żurominie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Żuromin darowizny na cel publiczny działki położonej we wsi Kliczewo Duże .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia promesy na rzecz Gminy Siemiątkowo w zakresie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w Siemiątkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia prawa nieodpłatnego użytkowania ustanowionego na rzecz SPZZOZ w Żurominie dla nieruchomości położonych w Zielonej gmina Kuczbork – Osada .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego do roku 2013” .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Żuromińskiego na lata 2007 – 2013” .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 r.
 16. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 17. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 18. Wolne wnioski.
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 12 września 2007r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołów Nr VI / 07 i Nr VII / 07 z posiedzenia obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 w Powiecie Żuromińskim .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2007 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2007 – 2013 .
 8. Przyjęcie informacji z realizacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie planu rzeczowo – finansowego na 2007 rok w I kwartale 2007 r.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Rzeczowo- Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2007 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych i lokalu mieszkalnego, będących w nieodpłatnym użytkowaniu SPZZOZ w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów , pedagogów , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe z poza terenu powiatu żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe z terenu powiatu żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „ Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Macieja Mirosława Łebkowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „ Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Andrzeja Wojciecha Szeli.
 16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 r.
 18. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 19. Odpowiedzi na interpelacje radnych .
 20. Wolne wnioski .
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 26 października 2007r. godz. 12.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII / 07  z posiedzenia obrad Sesji .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego , będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia udziału w prawie nieodpłatnego użytkowania ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dla nieruchomości położonej w Siemiątkowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Siemiątkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „ Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla pana Ryszarda Psujek .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „ Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla pana Grzegorza Aleksandra Wesołowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu modernizacji dróg powiatowych w subregionie ciechanowskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2007 .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL / 338 / 06 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu , rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 r.
 15. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 16. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski.

ZAMIESZCZONY   POWYŻEJ   PORZĄDEK   OBRAD SESJI RADY POWIATU   MOŻE  ULEC ZMIANIE , BĄDŹ  ZOSTAĆ  ROZSZERZONY  O  PUNKTY  NIE UJĘTE W PLANIE .

 

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2007r. godz. 10.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007  w Powiecie Żuromińskim .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo – Finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2007 r.
 5. Przyjęcie informacji z realizacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie planu rzeczowo – finansowego na 2007 rok w III kwartale 2007 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kuczborku – Osadzie, będącego  w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w miesięcznych skalach dla pracowników administracji  i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz oświatowych placówkach powiatu żuromińskiego .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Żuromińskiego .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Powiatu Żuromińskiego .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Bojarskiego na Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  w Żurominie .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 r.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 14. Wolne wnioski.

ZAMIESZCZONY   POWYŻEJ   PORZĄDEK   OBRAD SESJI RADY POWIATU   MOŻE  ULEC ZMIANIE , BĄDŹ  ZOSTAĆ  ROZSZERZONY  O  PUNKTY  NIE UJĘTE  W PLANIE

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2007r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę , wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008 .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Żuromińskiego .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2008 – 2010” . 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2008 rok .
 9. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 10. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski.
 
ZAMIESZCZONY   POWYŻEJ   PORZĄDEK   OBRAD SESJI RADY POWIATU   MOŻE  ULEC ZMIANIE , BĄDŹ  ZOSTAĆ  ROZSZERZONY  O  PUNKTY  NIE UJĘTE  W PLANIE
  
Porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2007r. godz. 11.00
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę , wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo – Finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2007 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2007 r. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 r.
 9. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 10. Odpowiedzi  na interpelacje radnych .
 11. Wolne wnioski.

ZAMIESZCZONY   POWYŻEJ   PORZĄDEK   OBRAD SESJI RADY POWIATU   MOŻE  ULEC ZMIANIE , BĄDŹ  ZOSTAĆ  ROZSZERZONY  O  PUNKTY  NIE UJĘTE  W PLANIE

 

Liczba odwiedzin : 701
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 12:50:54
Czas publikacji: 2012-03-16 12:50:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak