NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016 roku POWIAT  ŻUROMINSKI  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniuw zakresie  nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla Powiatu Żuromińskiego ustalone zostały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawną świadczą adwokaci  i radcowie prawni wyznaczeni przez ORA w Płocku  i OIRP w Olsztynie.

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie w roku 2018

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Magdalena

Kalinowska

-radca prawny

wtorek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Magdalena

Kalinowska

-radca prawny

środa

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

8.00-10.00

Magdalena Kalinowska

-radca prawny

10.00-12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

czwartek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

piątek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

 

W Punkcie nr 1 pomoc prawną świadczą radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz adwokat wskazany przez Okręgową Radę w Płocku.

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 zlokalizowanego w lokalach gminnychw roku 2018

 

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Kuczbork Osada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    ul. Mickiewicza 7B            09-310 Kuczbork

8.00 – 12.00

 

Aplikant adwokacki: Sławomir Bajek

zastępstwo: adwokat Paweł Aranowski

lub

adwokat Magdalena Rymkiewicz-Aranowska

 

 

 

wtorek

Lubowidz

Urząd Gminy                ul. Zielona 10                   09-304 Lubowidz

8.00 – 12.00

środa

Bieżuń

Urząd Miasta               i  Gminy                       ul. Warszawska  2         09-320 Bieżuń

8.00 – 12.00

czwartek

Lutocin

Urząd Gminy                 ul. Poniatowskiego 109-317 Lutocin

8.00 – 12.00

piątek

Siemiątkowo

Urząd Gminy                ul. Wł. Reymonta 3A  09-135 Siemiątkowo

8.00 – 12.00

 

W Punkcie nr 2 pomoc prawną świadczy Fundacja  TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 ,  10-544 Olsztyn , KRS  0000403888

 

 Fundacja Togatus Pro Bono

 

Zakres nieodpłatnej pomocy 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym , lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)         podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)         z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)         której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)          która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2017r., poz. 1832), lub

3)          która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 12055 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4)          która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2017 r,poz.60), lub

5)          która nie ukończyła 26 lat, lub

6)          która ukończyła 65 lat, lub

7)          która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)          która jest w ciąży.

Od roku 2017 poszerzony został katalog osób uprawnionych- o kobiety w ciąży ,wzakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.¹)

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów .² )

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6 oraz ¹) , ² )osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W ZWIĄZKU Z WOLNYM PIĄTKIEM w dn. 06.01.2017r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie będzie dodatkowo czynny w dniu 20 stycznia 2017 roku (piątek)

w siedzibie Specjalistycznego Poradnictwo Rodzinnego w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27 w godz. 12.00-16.00 

Obsługę prawną zapewni Pan Dariusz Kujawski –adwokat.

 

I N F O R M A C J A 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 będzie dodatkowo czynny w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek)

w siedzibie Urzędu Gminy w Siemiątkowie w godz. 11.30-15.30 

Obsługę prawną zapewni Fundacja Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Płocku.

 

I N F O R M A C J A 

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

W ZWIĄZKU Z WOLNYM Poniedziałkiem w dn. 17.04.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie będzie dodatkowo czynny w dniu 12 kwietnia  2017 roku (poniedziałek )

w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwo Rodzinnego w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27 w godz. 12.00-16.00

Obsługę prawną zapewni Pani   Magdalena Piotrkowska – radca prawny.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  będzie dodatkowo czynny w dniu 21 kwietnia  2017 roku (piątek)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku w godz. 12.00-16.00.

 Obsługę prawną zapewni  Pan Remigiusz Sawicki – radca prawny .

 

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym poniedziałkiem w dniu 1.05.2017r.

 oraz  środą w dniu 3 maja 2017 roku

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie 

będzie dodatkowo czynny w dniu 2 maja  2017 roku (wtorek )

oraz w dniu 4 maja 2017 roku (czwartek)  

w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwo  Rodzinnego w Żurominie przy   ul. Lidzbarskiej 27   

w godz. 12.00-16.00

Obsługę prawną zapewnią odpowiednio

Pani   Magdalena Piotrkowska – radca prawny

oraz Pan Dariusz Kujawski - adwokat

  

I N F O R M A C J A 

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

W ZWIĄZKU Z WOLNYM w dn. 3.05.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  

będzie dodatkowo czynny w dniu 28 kwietnia  2017 roku (piątek)

w  Urzędzie Miasta i Gminy w  Bieżuniu  w godz. 12.00-16.00.

Obsługę prawną zapewni  Pan Remigiusz Sawicki – radca prawny 

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W ZWIĄZKU Z WOLNYM Poniedziałkiem w dn. 1.05.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 

będzie dodatkowo czynny w dniu 30 maja  2017 roku (wtorek)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku w godz. 12.00-16.00.

 Obsługę prawną zapewni  Pani Magdalena Sawicka– radca prawny.

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym czwartkiem w dniu 15.06.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny w dniu 16 czerwca  2017 roku (piątek)

w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie

  przy ul. Lidzbarskiej 27 w godz. 12.00-16.00

Obsługę prawną zapewni Pan Dariusz Kujawski - adwokat

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym czwartkiem w dniu 15.06.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Żurominie
będzie dodatkowo czynny w dniu 29 czerwca  2017 roku (czwartek)
w siedzibie  w  Urzędu Gminy  w  Lutocinie  w godz. 11.30-15.30.
Obsługę prawną zapewni  Pan Remigiusz Sawicki – radca prawny

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym wtorkiem w dniu 15.08.2017r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny w dniu 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek )

 w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie

 przy   ul. Lidzbarskiej 27    w godz. 12.00-16.00.

Obsługę prawną zapewni  Pani   Magdalena Piotrkowska – radca prawny.

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 w  związku z wolnym wtorkiem w dn. 15.08.2017r.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  będzie dodatkowo czynny

 w dniu 11 sierpnia  2017 roku (poniedziałek) w Urzędzie Gminy

 w Lubowidzu  w godz. 7.30-11.30.

 Obsługę prawną zapewni  Fundacja Innowacji i Społeczeństwa

 Obywatelskiego w Płocku  – Pan Remigiusz Sawicki  radca prawny.

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w  związku z wolnym  poniedziałkiem w dn. 25.12.2017r. oraz 01.11.2017r.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie będzie dodatkowo czynny:

 - w dniu 31 października  2017 roku (wtorek ) w godz. 12.00-16.00 ( za 25.12.2017 r.)

obsługę prawną zapewni  p.Magdalena Kalinowska – radca prawny; 

- w dniu 02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 12.00-16.00  (za dzień 01.11.2017 roku) ,

obsługę prawną zapewni p.Dariusz Kujawski – adwokat.

 

N F O R M A C J A 

DOTYCZĄCA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Żurominie 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie  czynny w zamian za dzień wolny w dniu 22.12.2017 roku

w dniu 29 grudnia  2017 roku (piątek)  w godz. 12.00-16.00 ,

obsługę prawną zapewni p.Dariusz Kujawski – adwokat.

Dzień 22.12.br został wyznaczony dniem wolnym dla PCPR

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w  związku z wolnym  wtorkiem w dn. 26.12.2017r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie 

będzie dodatkowo czynny: 

- w dniu 15 grudnia  2017 roku (piątek ) w godz. 12.00-16.00

 obsługę prawną zapewni  p.Magdalena Kalinowska – radca prawny;  

 

I N F O R M A C J A

 

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 w  związku z wolnym  w dn. 25 i 26.12.2017r.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 27 listopada  2017 roku (poniedziałek ) w godz. 11.30-15.30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku,

obsługę prawną zapewni  p.Magdalena  Sawicka– radca prawny

oraz

- w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) w godz.11.30 -15.30

w UrzędzieGminy w Lubowidzu,

obsługę prawną zapewni  p.Remigiusz  Sawicki– radca prawny

 

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 w  związku z wolnym  poniedziałkiem w dn. 1.01.2018r.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

 - w dniu 2 stycznia   2018 roku (wtorek ) w godz. 12.00-16.00

 obsługę prawną zapewni  p.Magdalena Kalinowska – radca prawny; 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 01.01.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Kuczborku – Osadzie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 29 stycznia 2018r. (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

 w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 02.04.2018r.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 18 kwietnia 2018r. (środa) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Magdalena Kalinowska – radca prawny.

 

INFORMACJA

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 30.03.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 06 kwietnia 2018r. (piątek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Dariusz Kujawski –adwokat.

 

INFORMACJA

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 02.04.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Kuczborku-Osadzie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 09 kwietnia 2018r. (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym wtorkiem w dn. 01.05.2018r.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Lubowidzu

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 10 kwietnia 2018r. (wtorek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 


Liczba odwiedzin : 3903
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Żujewska
Czas wytworzenia: 2017-06-23 10:19:48
Czas publikacji: 2018-04-09 14:03:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak