NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016 roku POWIAT  ŻUROMINSKI  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniuw zakresie  nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla Powiatu Żuromińskiego ustalone zostały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawną świadczą adwokaci  i radcowie prawni wyznaczeni przez ORA w Płocku  i OIRP w Olsztynie.

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie w roku 2018

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Ewelina Wojciechowska

-radca prawny

wtorek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Ewelina Wojciechowska

-radca prawny

środa

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

8.00-10.00

Ewelina Wojciechowska

-radca prawny

10.00-12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

czwartek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

piątek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

 

W Punkcie nr 1 pomoc prawną świadczą radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz adwokat wskazany przez Okręgową Radę w Płocku.

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 zlokalizowanego w lokalach gminnychw roku 2018

 

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Kuczbork Osada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    ul. Mickiewicza 7B            09-310 Kuczbork

8.00 – 12.00

 

Aplikant adwokacki: Sławomir Bajek

zastępstwo: adwokat Paweł Aranowski

lub

adwokat Magdalena Rymkiewicz-Aranowska

 

 

 

wtorek

Lubowidz

Urząd Gminy                ul. Zielona 10                   09-304 Lubowidz

8.00 – 12.00

środa

Bieżuń

Urząd Miasta               i  Gminy                       ul. Warszawska  2         09-320 Bieżuń

8.00 – 12.00

czwartek

Lutocin

Urząd Gminy                 ul. Poniatowskiego 109-317 Lutocin

8.00 – 12.00

piątek

Siemiątkowo

Urząd Gminy                ul. Wł. Reymonta 3A  09-135 Siemiątkowo

8.00 – 12.00

 

W Punkcie nr 2 pomoc prawną świadczy Fundacja  TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 ,  10-544 Olsztyn , KRS  0000403888

 

 Fundacja Togatus Pro Bono

 

Zakres nieodpłatnej pomocy 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym , lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)         podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)         z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)         której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)          która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2017r., poz. 1832), lub

3)          która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 12055 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4)          która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2017 r,poz.60), lub

5)          która nie ukończyła 26 lat, lub

6)          która ukończyła 65 lat, lub

7)          która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)          która jest w ciąży.

Od roku 2017 poszerzony został katalog osób uprawnionych- o kobiety w ciąży ,wzakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.¹)

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów .² )

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6 oraz ¹) , ² )osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 roku informuję ,że :

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żuromiński z  siedzibą  przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.

2.W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Śliwińska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: dpo@zuromin-powiat.pl  lub  pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe  w Żurominie  ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  ww. Rozporządzenia) w związku z realizowaniem zadań wynikających z ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 2017r.,poz.2030).

 4.W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1)podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;                                                                                                                                                         

2)podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

7.W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa

9.Podanie przez  Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Przy czym podanie danych jest: 

-obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

-dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie  umowy.             

 10.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ,w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) .

 

 

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W ZWIĄZKU Z WOLNYM PIĄTKIEM w dn. 06.01.2017r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie będzie dodatkowo czynny w dniu 20 stycznia 2017 roku (piątek)

w siedzibie Specjalistycznego Poradnictwo Rodzinnego w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27 w godz. 12.00-16.00 

Obsługę prawną zapewni Pan Dariusz Kujawski –adwokat.

 

I N F O R M A C J A 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 będzie dodatkowo czynny w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek)

w siedzibie Urzędu Gminy w Siemiątkowie w godz. 11.30-15.30 

Obsługę prawną zapewni Fundacja Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Płocku.

 

I N F O R M A C J A 

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

W ZWIĄZKU Z WOLNYM Poniedziałkiem w dn. 17.04.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie będzie dodatkowo czynny w dniu 12 kwietnia  2017 roku (poniedziałek )

w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwo Rodzinnego w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27 w godz. 12.00-16.00

Obsługę prawną zapewni Pani   Magdalena Piotrkowska – radca prawny.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  będzie dodatkowo czynny w dniu 21 kwietnia  2017 roku (piątek)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku w godz. 12.00-16.00.

 Obsługę prawną zapewni  Pan Remigiusz Sawicki – radca prawny .

 

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym poniedziałkiem w dniu 1.05.2017r.

 oraz  środą w dniu 3 maja 2017 roku

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie 

będzie dodatkowo czynny w dniu 2 maja  2017 roku (wtorek )

oraz w dniu 4 maja 2017 roku (czwartek)  

w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwo  Rodzinnego w Żurominie przy   ul. Lidzbarskiej 27   

w godz. 12.00-16.00

Obsługę prawną zapewnią odpowiednio

Pani   Magdalena Piotrkowska – radca prawny

oraz Pan Dariusz Kujawski - adwokat

  

I N F O R M A C J A 

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

W ZWIĄZKU Z WOLNYM w dn. 3.05.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  

będzie dodatkowo czynny w dniu 28 kwietnia  2017 roku (piątek)

w  Urzędzie Miasta i Gminy w  Bieżuniu  w godz. 12.00-16.00.

Obsługę prawną zapewni  Pan Remigiusz Sawicki – radca prawny 

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W ZWIĄZKU Z WOLNYM Poniedziałkiem w dn. 1.05.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 

będzie dodatkowo czynny w dniu 30 maja  2017 roku (wtorek)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku w godz. 12.00-16.00.

 Obsługę prawną zapewni  Pani Magdalena Sawicka– radca prawny.

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym czwartkiem w dniu 15.06.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny w dniu 16 czerwca  2017 roku (piątek)

w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie

  przy ul. Lidzbarskiej 27 w godz. 12.00-16.00

Obsługę prawną zapewni Pan Dariusz Kujawski - adwokat

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym czwartkiem w dniu 15.06.2017r.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Żurominie
będzie dodatkowo czynny w dniu 29 czerwca  2017 roku (czwartek)
w siedzibie  w  Urzędu Gminy  w  Lutocinie  w godz. 11.30-15.30.
Obsługę prawną zapewni  Pan Remigiusz Sawicki – radca prawny

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w związku z  wolnym wtorkiem w dniu 15.08.2017r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny w dniu 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek )

 w siedzibie  Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie

 przy   ul. Lidzbarskiej 27    w godz. 12.00-16.00.

Obsługę prawną zapewni  Pani   Magdalena Piotrkowska – radca prawny.

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 w  związku z wolnym wtorkiem w dn. 15.08.2017r.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  będzie dodatkowo czynny

 w dniu 11 sierpnia  2017 roku (poniedziałek) w Urzędzie Gminy

 w Lubowidzu  w godz. 7.30-11.30.

 Obsługę prawną zapewni  Fundacja Innowacji i Społeczeństwa

 Obywatelskiego w Płocku  – Pan Remigiusz Sawicki  radca prawny.

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w  związku z wolnym  poniedziałkiem w dn. 25.12.2017r. oraz 01.11.2017r.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie będzie dodatkowo czynny:

 - w dniu 31 października  2017 roku (wtorek ) w godz. 12.00-16.00 ( za 25.12.2017 r.)

obsługę prawną zapewni  p.Magdalena Kalinowska – radca prawny; 

- w dniu 02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 12.00-16.00  (za dzień 01.11.2017 roku) ,

obsługę prawną zapewni p.Dariusz Kujawski – adwokat.

 

N F O R M A C J A 

DOTYCZĄCA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Żurominie 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie  czynny w zamian za dzień wolny w dniu 22.12.2017 roku

w dniu 29 grudnia  2017 roku (piątek)  w godz. 12.00-16.00 ,

obsługę prawną zapewni p.Dariusz Kujawski – adwokat.

Dzień 22.12.br został wyznaczony dniem wolnym dla PCPR

 

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w  związku z wolnym  wtorkiem w dn. 26.12.2017r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie 

będzie dodatkowo czynny: 

- w dniu 15 grudnia  2017 roku (piątek ) w godz. 12.00-16.00

 obsługę prawną zapewni  p.Magdalena Kalinowska – radca prawny;  

 

I N F O R M A C J A

 

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 w  związku z wolnym  w dn. 25 i 26.12.2017r.

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2  

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 27 listopada  2017 roku (poniedziałek ) w godz. 11.30-15.30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku,

obsługę prawną zapewni  p.Magdalena  Sawicka– radca prawny

oraz

- w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) w godz.11.30 -15.30

w UrzędzieGminy w Lubowidzu,

obsługę prawną zapewni  p.Remigiusz  Sawicki– radca prawny

 

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 w  związku z wolnym  poniedziałkiem w dn. 1.01.2018r.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

 - w dniu 2 stycznia   2018 roku (wtorek ) w godz. 12.00-16.00

 obsługę prawną zapewni  p.Magdalena Kalinowska – radca prawny; 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 01.01.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Kuczborku – Osadzie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 29 stycznia 2018r. (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

 w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 02.04.2018r.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 18 kwietnia 2018r. (środa) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Magdalena Kalinowska – radca prawny.

 

INFORMACJA

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 30.03.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 06 kwietnia 2018r. (piątek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Dariusz Kujawski –adwokat.

 

INFORMACJA

 DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym poniedziałkiem w dn. 02.04.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Kuczborku-Osadzie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 09 kwietnia 2018r. (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym wtorkiem w dn. 01.05.2018r.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Lubowidzu

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 10 kwietnia 2018r. (wtorek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym wtorkiem w dn. 01.05.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. M. Kalinowska – radca prawny.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym czwartkiem w dn. 03.05.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Lutocinie

będzie dodatkowo czynny:
- w dniu 10 maja 2018r. (czwartek) w godz. 12.00-16.00
obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnymi czwartkiem w dn. 31.05.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Lutocinie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 07 czerwca (czwartek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni FUNDACJA TOGATUS PRO BONO

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnymi czwartkami 03.05.2018r. i  31.05.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniach 04 czerwca (poniedziałek) i 05 czerwca (wtorek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Dariusz Kujawski - adwokat.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolną środą 15.08.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurminie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 20 sierpnia (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Natalia Górska – radca prawny.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolną środą 15.08.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Bieżuniu

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 22 sierpnia (środa) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolny czwartkiem 01.11.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurminie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 02 listopada (piątek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Dariusz Kujawski – adwokat.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym poniedziałkiem 12.11.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Kuczborku-Osadzie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 19 listopada (poniedziałek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym czwartkiem 01.11.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Lutocinie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 29 listopada (czwartek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolny poniedziałkiem 12.11.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurminie

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 23 listopada (piątek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni p. Ewelina Wojciechowska – radca prawny.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolnym wtorkiem 25.12.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Lubowidzu

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 18 grudnia (wtorek) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKOWEGO DZIAŁANIA PUNKTU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRWNEJ

w związku z wolną środą 26.12.2018r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Bieżuniu

będzie dodatkowo czynny:

- w dniu 19 grudnia(środa) w godz. 12.00-16.00

obsługę prawną zapewni Fundacja TOGATUS PRO BONO.

 


Liczba odwiedzin : 4762
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Żujewska
Czas wytworzenia: 2017-06-23 10:19:48
Czas publikacji: 2018-12-06 15:08:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak