Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/29/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Powiatu Żuromińskiego.

2018-12-31 11:57:36
Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

2018-12-28 13:26:57
Uchwała nr XLII/290/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2018-11-19 13:23:05
Uchwała nr XLI/286/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego

2018-10-03 13:16:43
Uchwała Nr XL/273/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.

2018-09-05 14:20:19
Uchwała Nr XL/274/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

2018-09-05 14:15:17
Uchwała Nr XL/280/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad korzystania z Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz ustalenia wysokości opłat z tego tytułu.

2018-09-05 13:26:08
Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.

2018-07-04 14:31:44
Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

2018-06-06 10:19:33
Uchwała nr XXXVII/247/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.

2018-05-02 14:47:18